ภารกิจของท่าอาศยาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน / ภารกิจของท่าอาศยาน

 ภารกิจของท่าอาศยาน
บริเวณตรวจหนังสือเดินทาง
บริเวณตรวจหนังสือเดินทาง

ร้านค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดและสิ่งของที่ระลึก
ร้านค้าสินค้าเบ็ดเตล็ดและสิ่งของที่ระลึก
ภารกิจของท่าอาศยาน

จากคำนิยามสั้นๆ ที่ว่า ท่าอากาศยานเป็นจุดเชื่อมต่อ ระหว่างการขนส่งทางอากาศ และทางภาคพื้นนี้ จะเห็นว่า ท่าอากาศยาน ก่อให้เกิดกิจการสำคัญในระดับชาติ ที่เรียกว่า กิจการขนส่งทางอากาศ ซึ่งหมายถึง การขนส่งผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้า ไปรษณียภัณฑ์ทางเครื่องบินจากจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่ง ด้วยวัตถุประสงค์หลายๆ ประการ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน เป็นต้น ในโลกปัจจุบัน กิจการขนส่งทางอากาศเป็นกิจการที่มีการแข่งขัน สูงและทุกประเทศต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากมี ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ถึงแม้จะมี ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ก็คุ้มค่า ด้วยเหตุนี้ท่า อากาศยานจึงเป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการ ส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ ในฐานะเป็น สถานที่ให้บริการกิจการด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่ง การให้บริการ ก็คือ ภารกิจหลักของท่าอากาศยานทุกแห่งทั่วโลก

ท่าอากาศยานจะให้บริการ ๓ ด้านหลักๆ คือ ให้บริการต่อเครื่องบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าทางอากาศ อย่างไรก็ตาม การให้บริการของท่าอากาศยาน ยังรวมถึงการให้บริการบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน หรือประกอบธุรกิจ ในท่าอากาศยาน ตลอดจนผู้มารับหรือส่งผู้โดยสารอีกด้วย โดยท่าอากาศยานทุกแห่ง จะตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผู้ใช้บริการต้องได้รับความสะดวกสบาย ความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย เมื่อมาใช้ท่าอากาศยาน

การบริการของท่าอากาศยาน แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท

ประเภทแรก


เรียกว่า สิ่งอำนวยความสะดวก (FACILITIES) บริการประเภทนี้ เป็นความจำเป็นของท่าอากาศยาน ที่ต้องจัดให้มีไว้ เช่น เครื่องอำนวยความสะดวก ให้เครื่องบินขึ้นลง การนำเครื่องบินเข้าจอด ที่ลานจอดอากาศยาน การปรนนิบัติบำรุงเครื่องบิน การจัดสิ่งอำนวยความ สะดวกและสถานที่ที่เพียงพอต่อผู้โดยสาร การ จัดพื้นที่รับส่งสินค้า พื้นที่ใช้สอยสำหรับเป็น สำนักงาน เป็นต้น คุณลักษณะของสิ่งอำนวยความสะดวกมี ๓ ประการ คือ ต้องมีมาตรฐาน ต้องมีเพียงพอ และต้องมีความปลอดภัย

ประการที่สอง


เป็นบริการที่ท่าอากาศยานจัดให้ โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (SERVICES) เช่น บริการตรวจหนังสือเดินทาง การตรวจสินค้า และสัมภาระตามกฎหมายศุลกากร เป็นต้น ซึ่งบริการประเภทนี้ ต้องมีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ ต้องมีความรวดเร็ว ต้องมีความสะดวก ต้องมีความสบาย และต้องสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

ประการที่สาม


เป็นบริการประเภทให้ความเพลิดเพลินกับผู้โดยสาร (AMENITIES) ได้แก่ ร้านค้าต่างๆ ภัตตาคาร ห้องพักแรม เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการ จะต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อใช้บริการเหล่านี้ บริการด้านนี้ ต้องมีคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ ต้องราคาย่อมเยา ต้องเหมาะสม และต้องเป็นที่นิยมยินดี

การบริการเป็นภารกิจหลักของท่าอากาศยาน หรือเป็นผลิตผลของท่าอากาศยาน ที่ท่าอากาศยานทั่วโลก จะแข่งขันกัน เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงการบริการ ที่ท่าอากาศยานของตน เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจที่สุด เพราะความพึงพอใจนี้ จะนำมา ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน ชื่อเสียงของท่าอากาศยาน และรายได้ของท่าอากาศยาน ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป