กิจกรรมในท่าอากาศยาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน / กิจกรรมในท่าอากาศยาน

 กิจกรรมในท่าอากาศยาน
การขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารขึ้น/ลงเครื่องบิน
การขนถ่ายสัมภาระผู้โดยสารขึ้น/ลงเครื่องบิน
กิจกรรมในท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานเป็นสถานที่ที่รวมกิจกรรมต่างๆ ไว้หลากหลายประเภท โดยเฉพาะกิจกรรม ด้านการบริการ กิจกรรมของท่าอากาศยาน แบ่งได้ตามพื้นที่คือ กิจกรรมในเขตการบิน และกิจกรรมในเขตนอกการบิน

กิจกรรมในเขตการบิน


ตามคำนิยามของเขตการบิน ซึ่งได้แก่ พื้นที่ภายในสนามบิน ที่เครื่องบินใช้สำหรับการขึ้น ลง และการขับเคลื่อน ทำให้กิจกรรมที่อยู่ในเขตนี้ เป็นเรื่องการให้บริการต่อเครื่องบินเป็นหลัก เรียกว่า การบริการ ในลานจอดอากาศยาน หรือบริการภาคพื้น คือ การให้บริการ เมื่อเครื่องบินจอดที่ท่าอากาศยาน เพื่อรับ-ส่ง ผู้โดยสารขึ้น-ลง หรือขนถ่ายสัมภาระขึ้น-ลง โดยแบ่งลักษณะงาน ออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. การบริการในเรื่องของการระวางบรรทุก คือ การนำสัมภาระของผู้โดยสาร หรือสินค้าขึ้น-ลงจากเครื่องบิน และขนส่งสัมภาระดังกล่าว ไป-กลับ ระหว่างเครื่องบินกับอาคารผู้โดยสาร หรืออาคารคลังสินค้า

๒. การบริการให้กับตัวเครื่องบิน เปรียบได้กับการส่งกำลังบำรุงให้เครื่องบินทางด้านต่างๆ เช่น การทำความสะอาดภายในภายนอกเครื่องบิน การผลิตความเย็น ป้อนให้กับเครื่องบิน การเติมน้ำมันให้เครื่องบิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เครื่องบินพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป

นอกจากกิจกรรมด้านการบริการภาคพื้นข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมด้านอื่นๆ อีก ได้แก่ การ รักษาความปลอดภัย ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในลานจอดอากาศยาน จะต้องได้รับบัตรอนุญาต ผ่านทางเข้าออกเขตหวงห้าม การดับเพลิงและกู้ภัย กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมหลักภายในเขตการบินทั้งสิ้น

กิจกรรมในเขตนอกการบิน

กิจกรรมในเขตนอกการบิน ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งมีทั้งกิจกรรม ที่เป็นกรรมวิธี สำหรับผู้โดยสาร และกิจกรรมที่เป็นการบริการ

กิจกรรมที่เป็นกรรมวิธีสำหรับผู้โดยสาร ได้แก่ กรรมวิธีด้านบัตรโดยสาร ด้านการรักษาความปลอดภัย กรรมวิธีเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระ และที่สำคัญอย่างยิ่ง สำหรับผู้โดยสาร ที่จะเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ คือ กรรมวิธีของทางราชการ เช่น พิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากร ด่านกักโรค ด่านตรวจพืช ด่านตรวจสัตว์

กิจกรรมที่เป็นการบริการ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ที่ท่าอากาศยานจัดหามา ให้บริการผู้ที่ดำเนินการ เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ในท่าอากาศยาน มักเรียกกันว่า ผู้ประกอบการ ในท่าอากาศยานบางแห่ง ภายใน จะมีร้านค้าเป็นจำนวนมาก ดูเหมือนศูนย์การค้า ศูนย์อาหาร นอกจากนั้น ท่าอากาศยาน ยังต้องจัดให้มีกิจกรรม ให้บริการด้านการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเงินตรา ห้องพักแรม บริการรถรับส่ง ทั้งนี้เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจ ให้ผู้มาใช้ท่าอากาศยาน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป