บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน / บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน
พนักงานของท่าอากาศยาน
พนักงานของท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เจ้าหน้าที่ศุลกากร

พนักงานท่าอากาศยาน
พนักงานท่าอากาศยาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

เนื่องจากท่าอากาศยานเป็นที่รวมของกิจกรรมนานาประเภท ดังนี้จึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ จะมีบุคคลที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานนับหมื่นคนต่อวัน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานแบ่งได้เป็น

๑. พนักงานของท่าอากาศยาน

คือ พนักงานของหน่วยงานที่บริหารท่าอากาศยาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในท่าอากาศยาน หน่วยงานที่บริหารท่าอากาศยานพาณิชย์ในประเทศไทยมี ๓ หน่วยงาน คือ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริหารงานท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต กรมการบินพาณิชย์ บริหารงาน ท่าอากาศยานภายในประเทศ และกองทัพเรือ บริหารงานท่าอากาศยานอู่ตะเภา

๒. ผู้โดยสาร

คือ ผู้ที่เดินทางไปกับเครื่องบิน บุคคลกลุ่มนี้เป็นลูกค้าสำคัญของท่าอากาศยาน โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ผู้โดยสารขาเข้า และผู้โดยสารขาออก

๓. พนักงานของสายการบิน

พนักงานส่วนนี้จะให้บริการ และดูแลผู้โดยสารที่เดินทาง โดยใช้สายการบินของตน

๔. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ


เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครื่องบิน และกรรมวิธี สำหรับผู้โดยสาร เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมต่างๆ เป็นต้น

๕. ผู้ประกอบการ

คือ ผู้ประกอบธุรกิจ ประเภทต่างๆ ในท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการผู้โดยสาร

๖. ผู้มาติดต่อรับส่งสินค้า

คือ ผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปยังปลายทางภายในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือรับสินค้า ที่ส่งมาทางเครื่องบิน ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ต้องดำเนินกรรมวิธีด้านศุลกากร ตลอดจนการรับส่งสินค้า

๗. ผู้มารับหรือมาส่งผู้โดยสาร


ถึงแม้บุคคลกลุ่มนี้ จะไม่ได้อยู่ประจำในท่าอากาศยาน แต่ก็เป็นบุคคลสำคัญ ที่ท่าอากาศยานต้องอำนวยความสะดวก และจัดบริการต่างๆ ให้โดยเฉพาะ ในเขตพื้นที่สาธารณะ

บุคคลกลุ่มต่างๆ ข้างต้น ยกเว้นพนักงานของท่าอากาศยาน จัดว่า เป็นลูกค้าของท่าอากาศยานทั้งสิ้น ซึ่งทางท่าอากาศยานจะต้องจัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้การดูแล และอำนวยความสะดวกให้ เพื่อให้การดำเนินงานของท่าอากาศยาน เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผล สำเร็จ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป