องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน / องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน

กิจการของท่าอากาศยานเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และความสะดวกของผู้ใช้บริการ การดำเนินงานจึงต้องมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีองค์กรที่คอยกำกับดูแล หรือให้การสนับสนุนส่งเสริม กิจการของท่าอากาศยาน สำหรับประเทศไทย มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยาน ทั้งภายใน และระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

องค์กรภายในประเทศ


๑. กระทรวงคมนาคม เป็นส่วนราชการที่ดูแลด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งกิจการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย

๒. คณะกรรมการการบินพลเรือน เป็นคณะกรรมการ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้คำแนะนำด้านกิจการการบินพลเรือนทั้งหมด แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน

๓. กรมการบินพาณิชย์ เป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการส่งเสริม และพัฒนากิจการด้านการขนส่งทางอากาศ โดยจำแนกงานเป็น ๒ ด้าน คือ งานด้านบริการการขนส่งทางอากาศ และงานบริหารและควบคุมการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพาณิชย์บริหารงานท่าอากาศยานรวม ๒๓ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นท่าอากาศยานภายในประเทศ

๔. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการประกอบ และส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งการดำเนินกิจการอื่น ที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน เริ่มดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มีท่าอากาศยาน ที่รับผิดชอบอยู่ ๔ แห่ง คือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งทั้งหมดเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศ

๕. บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ บริการสื่อสารการบิน บริการเครื่องช่วยการเดินอากาศ และบริการเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารการบิน

๖. บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ดำเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์ในประเทศ และระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ

องค์กรระหว่างประเทศ


๑. องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION-ICAO) เป็นองค์การชำนัญพิเศษสาขาหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นจากข้อตกลงอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งทำขึ้น ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา มีสมาชิกอยู่ประมาณ ๑๖๐ ประเทศ ภารกิจขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ คือ การกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ และข้อเสนอแนะ ที่ควรปฏิบัติต่อการขนส่งทางอากาศ ในเรื่องต่างๆ เช่น ท่าอากาศยาน การควบคุม การจราจรทางอากาศ และการเดินอากาศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้กิจการบินพลเรือนระหว่างประเทศ มีมาตรฐาน และเป็นระเบียบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัย และมีการดำเนินงานอย่าง มีประสิทธิภาพ

๒. สมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งอาเซียน (ASEAN INTERNATIONAL AIRPORT ASSOCIATION-AAA) คือ สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือส่วนภูมิภาค ระหว่างท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งอาเซียน ในเรื่องการพัฒนา การปฏิบัติ และการบริหารท่าอากาศยาน เพื่อให้การบริหาร และการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานในกลุ่มอาเซียน มีประสิทธิภาพ และมีกฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่เหมือนกัน สำหรับประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นสมาชิก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

๓. สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (THE AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL-ACI) เป็นสภาสมาคม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของสภาผู้ดำเนินงานท่าอากาศยานระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์คือ สร้างแรงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม

๔. สมาคมผู้ประกอบการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION-IATA) คือ สมาคมของสายการบินต่างๆ ที่รวมตัวกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวก และความปลอดภัยในการบิน รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม ทางด้านการขนส่งทางอากาศของสมาชิก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป