สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก
ท่าอากาศยานหรือที่คนมักเรียกว่า สนามบิน เป็นสถานที่ สำหรับให้เครื่องบินบินขึ้น และบินลง ท่าอากาศยานโดยทั่วไป ต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญๆ ๓ ส่วน ส่วนแรกคือ ทางวิ่ง รูปร่างลักษณะเหมือนถนนขนาดใหญ่ๆ ยาวประมาณ ๒-๔ กิโลเมตร ใช้เป็นทางให้เครื่องบินวิ่งขึ้นลง ส่วนที่สอง คือ หอบังคับการบิน เป็นอาคารสูงเหมือนหอคอย เพื่อให้มองเห็นได้ไกล มีเครื่องมือทันสมัย สำหรับควบคุมเครื่องบินขึ้นลง และช่วยเหลือระหว่างเดินทาง ส่วนที่สาม คือ อาคารผู้โดยสาร และอาคารคลังสินค้า เป็นอาคารสำหรับผู้โดยสาร และสินค้าต่างๆ ใช้เป็นที่พักรอขึ้นเครื่องบิน เช่นเดียวกับ สถานีรถไฟ สถานีรถขนส่ง หรือท่าเรือโดยสาร

ประเทศไทยมีท่าอากาศยานขนาดใหญ่ สำหรับเครื่องบินที่เดินทางไปต่างประเทศ เรียกว่า ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ เช่น ท่าอากาศยานกรุงเทพ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นต้น และมีท่าอากาศยานขนาดกลาง สำหรับเครื่องบินที่เดินทางภายในประเทศ เช่น ท่าอากาศยานประจำจังหวัดต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีท่าอากาศยานขนาดเล็ก ใช้ในกิจการทหารอีกด้วย
หัวข้อถัดไป