หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ / หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย

 หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย
การเตรียมตัวลงปฏิบัติงานใต้น้ำ
การเตรียมตัวลงปฏิบัติงานใต้น้ำ    
หลักเกณฑ์การดำน้ำอย่างปลอดภัย

มี ๓ ประการ คือ

ประการที่ ๑ ผู้ดำน้ำต้องมีสภาพร่างกายที่เหมาะสม

มีประสบการณ์การดำน้ำ สามารถแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่ห้ามสำหรับงานดำน้ำ ได้แก่ โรคลมชัก โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคตับอ่อนอักเสบ โรคแก้วหูทะลุ หรือเคยผ่าตัดแก้วหู โรคระบบหมุนเวียนโลหิต โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โรคกระดูก โรคไต ไม่มีประวัติใช้สารเสพย์ติดหรือสารกระตุ้น ไม่มีอาการหรือโรค หรือมีสภาพร่างกายอื่นๆ อันเป็นปัจจัยเสริมต่อการเกิดของโรคใต้น้ำ เป็นต้น วิธีที่ดีที่สุดควรทำการตรวจสุขภาพก่อนการดำน้ำ ต้องไม่มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เป็นเหตุให้สภาพร่างกายไม่เหมาะสมต่อการดำ น้ำ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ชอบเที่ยวเตร่ดึกๆ ติดสารเสพย์ติด

ประการที่ ๒ เครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ดำน้ำ ต้องได้มาตรฐานและปลอดภัย

ผู้ดำน้ำต้องมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ รู้จักวิธีการดูแล และรักษาอุปกรณ์ทุกประเภท เป็นอย่างดี ควรทำการดูแลตรวจตราอุปกรณ์ที่ใช้ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องให้ความเอาใจใส่ ได้แก่ หน้ากากดำน้ำและสายส่งอากาศอัด เครื่องอัดอากาศและอากาศอัด

ประการที่ ๓ เรียนรู้และปฏิบัติตามวิธีการดำน้ำที่ปลอดภัย

องค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับการดำน้ำอย่างปลอดภัย ได้แก่ ระดับความลึกของน้ำที่ปลอดภัย ระยะเวลาที่สามารถอยู่ใต้น้ำได้ วิธีการขึ้นสู่ผิวน้ำ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพได้ทัน ดังนั้นผู้ดำน้ำจึงควรมีประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ และผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติการดำน้ำมาเป็นอย่างดี ควรมีผู้ควบคุม (พี่เลี้ยงดำน้ำ) และผู้ช่วยเหลือ (เพื่อนคู่หู ผู้รักษาเวลา) ในการดำน้ำทุกครั้ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป