อันตรายจากการดำน้ำ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ / อันตรายจากการดำน้ำ

 อันตรายจากการดำน้ำ
การดำน้ำประเภททะเลลึก
การดำน้ำประเภททะเลลึก

สภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสรีรสภาพในร่างกายมนุษย์
สภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสรีรสภาพในร่างกายมนุษย์
อันตรายจากการดำน้ำ

โดยธรรมชาติสรีรสภาพของมนุษย์ไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้ การดำน้ำ ทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับแรงกดดัน และผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรสภาพที่ไม่เคยปรากฏในสภาพแวดล้อมปกติ แรงกดดันเหล่านี้สร้างข้อจำกัดที่แน่นอนและอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ ร้ายแรงได้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอันตรายจากการดำน้ำ ได้แก่ ความลึก ชนิดของงานที่ทำ บริเวณที่ต้องปฏิบัติงาน ขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาวะลมฟ้าอากาศ

เมื่อพิจารณาจากระดับความลึกของการดำน้ำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสรีรสภาพ ในร่างกายมนุษย์ แบ่งการดำน้ำออกได้ ๒ ประเภท ได้แก่

ประเภทน้ำตื้น คือ การดำน้ำที่มีระดับความลึกน้อยกว่า ๓๕ ฟุตน้ำทะเล

ประเภททะเลลึก คือ การดำน้ำที่มีระดับความลึกมากกว่า ๓๕ ฟุตน้ำทะเล

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำน้ำ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้

อันตรายจากความกดดันใต้น้ำ

ได้แก่ การบาดเจ็บจากความกดดันของอวัยวะต่างๆ หรือการบีบกด โรคเคซองหรือโรคน้ำหีบ หรือโรคน้ำหนีบ

อันตรายจากการหายใจเอาก๊าซที่มีความดันสูงกว่า ๑ บรรยากาศ

ได้แก่ ภาวะเมาไนโตรเจน ภาวะพร่องออกซิเจน การเป็นพิษของออกซิเจน ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป ภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษ

อันตรายจากสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำ

ได้แก่ การจมน้ำ ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ การติดเชื้อ อันตรายจากพืชและสัตว์น้ำชนิดต่างๆ

นอกจากนี้ อาจเกิดอันตรายประเภทอื่นๆ อีก เป็นต้นว่า การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน เกิดตะคริว หมดแรง อันตรายจากการขาดการติดต่อกับผู้ควบคุม และ/หรือ ผู้ช่วยเหลือ

ในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะอันตรายจากความกดดันใต้น้ำ และอันตรายจากการหายใจเอาก๊าซที่มีความดันสูงกว่า ๑ บรรยากาศ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป