สมัยธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก / สมัยธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕)

 สมัยธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕)
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วงเวียนใหญ่ ธนบุรี
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วงเวียนใหญ่ ธนบุรี  
สมัยธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕)

แม้พระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะทรงเป็นกษัตริย์นักรบ แต่ก็ทรงสนพระทัยศิลปะ และวัฒนธรรม ทรงอุปถัมภ์กวีและวรรณคดี นอกจากนี้ ทรงพระราชนิพนธ์ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ๔ ตอน โดยใช้เวลาเพียง ๒ เดือนเท่านั้น

วรรณกรรมในสมัยธนบุรีหลายเรื่อง ได้สืบต่อมาจากสมัยอยุธยา และส่งต่อมายังสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งวรรณกรรมประเภทนิทานนิยาย วรรณกรรมยอพระเกียรติ วรรณกรรมคำสอน และวรรณกรรมการแสดง

กวีในสมัยธนบุรีที่มีผลงานสืบต่อมายัง สมัยรัตนโกสินทร์ที่สำคัญคือ หลวงสรวิชิต หรือเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ผลงานของท่านมีหลายเรื่อง เช่น ลิลิตเพชรมงกุฎ ซึ่งแต่งในสมัยธนบุรี ได้เค้าเรื่องจากนิทานนิยาย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป