สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ราชอาณาจักรไทยเจริญรุ่งเรืองมาได้กว่า ๗๐๐ ปีแล้ว ตลอดมาทุกสมัย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี ตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน บรรพบุรุษของเราได้รังสรรค์วรรณคดีอันงดงาม ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง มอบให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่ลูกหลานไทย

เรามีศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของตัวอักษรไทย

เรามีไตรภูมิพระร่วง ที่ปลูกฝังให้ลูกหลานไทยเป็นคนดีมีศีลธรรม

เรามีลิลิตยวนพ่าย และลิลิตพระลอ ที่เป็นบทประพันธ์ประเภทร่ายและโคลง ที่ไพเราะมาก เป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ ที่สามารถยึดถือได้

มีใครบ้างที่ไม่รู้จัก และชื่นชมหนุมาน ทหารเอกของพระรามจากพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์

มีใครบ้างที่ไม่รู้จัก และชื่นชม สุดสาครกับม้านิลมังกร ในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ กวีเอกท่านหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์
เรื่องราวของอิเหนากับบุษบาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยทุกรุ่นรู้จักกันเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับเรื่องของขุนช้าง ขุนแผน และนางพิม
หัวข้อถัดไป