ประเภทของรถจักรยานยนต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / ประเภทของรถจักรยานยนต์

ประเภทของรถจักรยานยนต์

โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ของ บริษัทสยาม ยามาฮ่า จำกัด ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖
ประเภทของรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ทั่วๆ ไปที่มีใช้งานอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลก จะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้แก๊สโซลีน (Gasoline) คือ น้ำมันเบนซิน เป็นเชื้อเพลิง ถึงเกือบ ๑๐๐ %

เราสามารถแบ่งประเภทของรถจักรยานยนต์ ตามชนิดของเครื่องยนต์ได้เป็น ๒ ประเภทคือ

๑. รถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ ๒ จังหวะ (2 Stroke)
๒. รถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ ๔ จังหวะ (4 Stroke)
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป