กระบวนการผลิตเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / กระบวนการผลิตเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์

กระบวนการผลิตเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์
กระบวนการ ผลิตเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์

การผลิตเครื่องยนต์นี้ จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้

๑. การเตรียมวัตถุดิบ และชิ้นส่วน สำหรับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์

ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์นี้มี หลายชนิดด้วยกันคือ

๑.๑ ชิ้นส่วนวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการผลิตเบื้องต้น หรือวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป ได้แก่

ก. กระบวนการทุบขึ้นรูป

โดยการตัดเหล็กตามขนาดที่กำหนด มาขึ้นรูปในแม่พิมพ์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ โดยใช้เครื่องปั๊มวัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนนี้ ได้แก่ เพลาข้อเหวี่ยง เฟืองเกียร์ต่างๆ เป็นต้น

ข. กระบวนการหล่อขึ้นรูป

โดยการหลอมละลายเหล็กหรืออะลูมิเนียม และเทน้ำโลหะลงในแบบแม่พิมพ์ เมื่อน้ำโลหะเย็นตัวก็จะได้ชิ้นส่วนตามที่ต้องการ วัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนนี้ ได้แก่ เสื้อสูบ ฝาสูบ เป็นต้น

ค. กระบวนการฉีดอะลูมิเนียม

โดยการฉีดอะลูมิเนียมเหลวเข้าไปในแบบ เมื่อน้ำโลหะเย็นตัว ก็จะได้ชิ้นงานที่ ต้องการ วัตถุดิบที่ผ่านขั้นตอนนี้ได้แก่ เสื้อเกียร์ ฝาครอบเครื่อง เป็นต้น
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ซึ่งได้มาจากกระบวนการทุบขึ้นรูป หล่อขึ้นรูป และฉีดอะลูมิเนียม
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ ซึ่งได้มาจากกระบวนการทุบขึ้นรูป หล่อขึ้นรูป และฉีดอะลูมิเนียม
๑.๒ ชิ้นส่วนวัตถุดิบชนิดที่เป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน เช่น สกรูนัท ตลับลูกปืน แหวนสปริง ฯลฯ ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้จัดหาตามแบบที่กำหนด เพื่อส่งเข้ากระบวนการประกอบเครื่องยนต์ต่อไป

๑.๓ ชิ้นส่วนวัตถุดิบชนิดที่เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูป จากผู้ผลิตชิ้นส่วนอื่นภายนอกโรงงาน ซึ่งผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ไม่จำเป็นต้องลงทุนผลิตเอง เช่น ชุดจานไฟ สายยาง หัวเทียน คาร์บูเรเตอร์ ประเก็น ลูกสูบ ฯลฯ ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกจัดหา และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนจะถูกส่งเข้ากระบวนการประกอบเครื่องยนต์ต่อไป

๒. การผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์

หลังจากที่เตรียมวัตถุดิบต่างๆ แล้ว ขั้นตอนการผลิตที่สำคัญคือ กระบวนการกลึงผิวขึ้นรูป โดยการนำวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งมีเครื่องจักรหลายๆ ประเภท อยู่ในสายการผลิต นั้น เช่น

ก. เครื่องกลึง
ข. เครื่องกัดโลหะ
ค. เครื่องเจียระไน
ง. เครื่องชุบผิวแข็ง
จ. เครื่องเจาะ

โดยสายการผลิต จะถูกออกแบบตามขั้นตอนกระบวนการผลิตของแต่ละชิ้นส่วน และต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนสุดท้าย ตัวอย่างเช่น

สายการผลิตเพลาข้อเหวี่ยง และสายการผลิตเสื้อสูบ เป็นต้น
กระบวนการกลึงผิวขึ้นรูป
กระบวนการกลึงผิวขึ้นรูป

สายการประกอบเครื่องยนต์
สายการประกอบเครื่องยนต์

สายการประกอบเครื่องยนต์
สายการประกอบเครื่องยนต์
๓. การประกอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์

หลังจากที่ชิ้นส่วนต่างๆ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดแล้ว ชิ้นส่วนจะถูกจัดตามสูตรกำหนดของการผลิตของเครื่องยนต์แต่ละชนิด และถูกส่งเข้าสายการประกอบ (Engine Assembly Line) ตามจุดที่กำหนด โดยพนักงานประกอบจะทำการประกอบเครื่องยนต์ตามขั้นตอน มาตรฐานที่กำหนด ดังต่อไปนี้
- อัดลูกปืนเข้ากับเสื้อเกียร์
- ประกอบชุดเฟืองเกียร์
- ประกอบชุดเพลาข้อเหวี่ยง
- ประกอบชุดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
- ประกอบชุดคลัช
- ประกอบชุดจานไฟ
- ประกอบชุดคันสตาร์ต
- ปิดฝาครอบเครื่องด้านข้าง
- ประกอบลูกสูบ เสื้อสูบ ฝาสูบ
- เติมน้ำมันเครื่อง
- ตรวจสอบขั้นสุดท้าย
- ติดเครื่องจริง
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป