กระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Pressing Process) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / กระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Pressing Process)

 กระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Pressing Process)
เครื่องปั๊ม
เครื่องปั๊ม

อุปกรณ์และเครื่องมือช่วย
อุปกรณ์และเครื่องมือช่วย

พนักงาน
พนักงาน

ตัดรูปร่างคร่าวๆ
ตัดรูปร่างคร่าวๆ

ขึ้นรูป
ขึ้นรูป
กระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Pressing Process)

องค์ประกอบในการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อ อธิบาย
๑. เครื่องปั๊ม
- ขนาด ๖๐ - ๓๐๐ ตัน
- แบบใช้น้ำมันขับดัน
- แบบใช้ข้อเสือ

๒. แม่พิมพ์
- ทำด้วยโลหะแข็งแรง
- เป็นตัวกดแผ่นเหล็กให้เกิดเป็นรูปร่างชิ้นส่วนตามที่ต้องการ

๓. แผ่นเหล็กกล้า
- มีความหนาตั้งแต่ ๐.๘ - ๒.๓ มม.
- มีทั้งชนิดแบบแผ่นและชนิดเป็นท่อเหลี่ยมและกลม

๔. ภาชนะใส่ชิ้นงาน
- ประแจต่างๆ
- ตัวจับยึดแม่พิมพ์
- ตัวหยิบชิ้นงานออก

๕. พนักงาน
- ทำงานประจำเครื่อง
- ติดตั้งแม่พิมพ์
- เคลื่อนย้ายสิ่งของและชิ้นงาน
- ตรวจสอบคุณภาพ

การผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ด้วยกระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะ (Pressing Process)

ชิ้นส่วนหลายชิ้นของรถจักรยานยนต์ จะถูกผลิตขึ้นมาด้วยกระบวนการปั๊มขึ้นรูป และก่อนจะกลายมาเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้นั้น จะต้องผ่านกระบวนการดังกล่าวหลายขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะต้องใช้องค์ประกอบ ๖ อย่าง โดยมีชื่อแม่พิมพ์เป็นตัวกำหนดชื่อขั้นตอนเหล่านั้น อาทิเช่น

๑. ตัดรูปร่างคร่าวๆ

เป็นการนำแผ่นเหล็กกล้ามาทำการตัดเป็นรูปร่างคร่าวๆ บนเครื่องปั๊ม โดยแม่พิมพ์ที่เรียกว่า แบลงกิ้ง ดาย (BLANKING DIE)

๒. ขึ้นรูป

นำแผ่นชิ้นงานที่ตัดเป็นรูปร่างคร่าวๆ มาปั๊มขึ้นรูปเป็นรูปร่างชิ้นงานจริงบนเครื่อง โดยใช้แม่พิมพ์เป็นตัวปั๊ม (DRAWING DIE)

๓. ตัดขอบ

นำชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วไปทำการตัดขอบให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์ที่เรียกว่า ทริมมิ่ง ดาย (TRIMMING DIE)

๔. เจาะรู

นำชิ้นงานที่ตัดขอบเสร็จแล้วมาทำการเจาะรู โดยใช้แม่พิมพ์ที่เรียกว่า เพียซซิ่ง ดาย (PIERCING DIE)

ทั้งนี้ ชิ้นงานแต่ละชนิด อาจจะใช้จำนวน ขั้นตอน หรือแม่พิมพ์มากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งฝ่ายวิศวกรรมการผลิตจะเป็นผู้กำหนด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป