กระบวนการเชื่อม (Welding Process) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / กระบวนการเชื่อม (Welding Process)

 กระบวนการเชื่อม (Welding Process)
จิ๊ก
จิ๊ก

ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

การเชื่อมชิ้นส่วนโดยเครื่องจักร
การเชื่อมชิ้นส่วนโดยเครื่องจักร
กระบวนการเชื่อม (Welding Process)

องค์ประกอบในการเชื่อมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อ
อธิบาย

๑. จิ๊ก (Jig)
- เป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานไม่ให้เคลื่อนที่
- เป็นอุปกรณ์กำหนดคุณภาพของชิ้นส่วน

๒. เครื่องเชื่อม
- เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมประสานโลหะ
- มีทั้งแบบทิก (Tig) เชื่อมด้วยอาร์กอน และแบบมิก (Mig) เชื่อมด้วยก๊าซด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์

๓. ชิ้นงาน
- เป็นชิ้นงานที่เสร็จจากกระบวนการปั๊มขึ้นรูปแล้ว

๔. รถใส่ชิ้นงาน
- สำหรับใส่ชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อม

๕. พนักงาน
- ทำงานประจำจุดของตนเอง
- เปลี่ยนจิ๊ก
- เคลื่อนย้ายชิ้นงาน
- ตรวจสอบคุณภาพ

๖. มาตราฐานการปฏิบัติงานคุณภาพ
- กำหนดวิธีการปฏิบัติงานมาตราฐานการควบคุม และวิธีการตรวจสอบคุณภาพ

การผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ด้วยกระบวนการเชื่อม (Welding Process)

ชิ้นส่วนที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการปั๊มขึ้นรูปแล้ว จะถูกจ่ายเข้าไปที่หน่วยงานเชื่อมประกอบ เพื่อนำเอาชิ้นส่วนปั๊มย่อยๆ เหล่านั้น เข้ามารวมกันเป็นชุดๆ ด้วยเครื่องมือจิ๊กเชื่อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์จับยึดชิ้นส่วนย่อยๆ ให้แน่น อีกทั้งยังเป็นตัวกำหนดมิติทางด้านคุณภาพชิ้นส่วนอีกด้วย จากนั้น ชิ้นส่วนเหล่านั้นจะถูกเชื่อมให้ติดกันเป็นรูปร่างตามที่ถูกออกแบบ ก่อนจะถูกถอดออก จากจิ๊กไปเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

การแบ่งชนิดของกระบวนการเชื่อมชิ้นส่วน

๑) การเชื่อมแบบมิก (Mig; Metal Inert Gas) หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
๒) การเชื่อมแบบทิก (Tig; Tungsten Inert Gas) หรือก๊าซเฉื่อยอาร์กอน
๓) การเชื่อมแบบสปอต (Spot) หรือแบบความต้านทาน
๔) การเชื่อมแบบก๊าซอะเซทิลีน

ในแต่ละกระบวนการเชื่อมก็จะมีองค์ประกอบหลักๆ ๖ อย่าง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป