กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์ / กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process)

 กระบวนการประกอบตัวถัง (Body Assembly Process)
การขนส่งรถจักรยานยนต์ไปยังผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
การขนส่งรถจักรยานยนต์ไปยังผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
การจัดส่งมอบ

รถจักรยานยนต์ทุกคัน เมื่อผ่านการรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานควบคุมคุณภาพแล้ว จะ ถูกบันทึกควบคุมหมายเลขเครื่องยนต์ และเก็บประวัติไว้ทั้งหมด เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบ ทวนกลับเมื่อถึงเวลาจำเป็น จากนั้นจะลำเลียงรถ ไปยังสถานที่จัดเตรียม เพื่อส่งให้กับผู้จำหน่าย ต่อไป

ภาคการจำหน่าย

สำหรับการจำหน่ายสินค้าสู่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์นั้น ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ จะจำหน่ายโดยผ่านผู้แทนจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นลักษณะร้านค้า ที่ตั้งอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆ ทั่ว ประเทศ

การแบ่งเขตจำหน่าย

แบ่งออกเป็น ๕ เขต ดังนี้

๑. ภาคเหนือ
 
 • มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วน ประมาณ ๒๐% ของประเทศ
 • จะนิยมรถประเภทครอบครัวมากที่สุด รองลงมาเป็นรถประเภทสปอร์ตครอบครัว และรถสปอร์ต ตามลำดับ 
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
 • มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วน ประมาณ ๒๗% ของประเทศ 
 • จะนิยมรถประเภทครอบครัว และสปอร์ตครอบครัว ซึ่งมียอดการจำหน่ายใกล้เคียงกัน 
๓. ภาคกลาง
 • มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วน ประมาณ ๒๑% ของประเทศ
 • จะนิยมประเภทสปอร์ตครอบครัว และครอบครัว 
๔. กรุงเทพฯ
 • มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วน ประมาณ ๑๕% ของประเทศ
 • ส่วนใหญ่จะนิยมประเภทสปอร์ต และสปอร์ตครอบครัว ส่วนรถ ประเภทครอบครัว มียอดการจำหน่ายค่อนข้างน้อย 
๕. ภาคใต้
 • มียอดการจำหน่ายเป็นสัดส่วน ประมาณ ๑๗% ของประเทศ
 • ส่วนใหญ่นิยมรถประเภทครอบครัว
สำหรับรถจักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์ (Scooter) ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย อาจมีสาเหตุมาจากสภาพถนน ซึ่งยังไม่สะดวกต่อการขับขี่ในต่างจังหวัด โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ซึ่งในอนาคต หากสภาพถนนดีขึ้นแล้ว ความนิยมรถจักรยานยนต์ ก็อาจจะมีมากขึ้นเหมือนกับในประเทศอื่นๆ
หัวข้อก่อนหน้า