สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
ในการทำงานทุกอย่างให้สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยดี จำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าว่า เราต้องทำงานอะไรบ้าง งานอะไรบ้างที่ต้องทำให้เสร็จก่อน งานอะไรบ้างที่มีความสำคัญเร่งด่วนน้อยกว่าเก็บไว้ทำทีหลัง พร้อมกันนั้นก็ต้องคิดว่า งานที่กำหนดขึ้น จะให้ใครเป็นคนทำ ทำที่ไหน ทำเมื่อไร ทำอย่างไร และต้องใช้เงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเป็นจำนวนประมาณเท่าไร

ตัวอย่างเช่น ในชีวิตประจำวันของเรา เราต้องไปโรงเรียนให้ทันเวลาเข้าเรียน เราจำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้าว่า เราต้องตื่นเช้าในเวลาประมาณเท่าไร ตื่นขึ้นมาแล้ว เราต้องทำกิจกรรมอะไรก่อนหลัง เช่น เราต้องรีบอาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เราอาจละเว้นการนั่งดูโทรทัศน์ตอนเช้า งดอ่านหนังสือการ์ตูน ซึ่งมีความสำคัญน้อยกว่า เป็นต้น หรือแม้แต่ในการเล่นกีฬา เช่น วอลเลย์บอล หรือฟุตบอล ซึ่งจะต้องเล่นร่วมกันเป็นทีม ก็จำเป็นต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้าว่า ใครจะทำหน้าที่อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เพื่อให้ได้รับชัยชนะในที่สุด
ในระดับชุมชน และสังคมที่ใหญ่กว่าในบ้าน ในโรงเรียนของเรา ตั้งแต่ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ การที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ปราศจากความยากจน มีงานทำ และมีรายได้พอควรต่อการดำรงชีวิต จำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งที่เป็นที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ ตลอดจนเงินทุน มาใช้ในกิจกรรมที่มีลำดับความสำคัญเร่งด่วนมาก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้า ทั้งที่เป็นอาหาร และเครื่องใช้ ซึ่งจะทำให้คนในสังคมมีงานทำ และมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในที่สุด
โดยปกติแล้วการวางแผนพัฒนาประเทศ จะจัดทำกันเป็นแผนพัฒนาฯ ซึ่งมีระยะเวลาเป็นช่วงๆ ช่วงละประมาณ ๕ ปี ประเทศไทยมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปีแล้ว เริ่มต้นจากแผนพัฒนาประเทศฉบับแรก ที่เรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔- ๒๕๐๙ แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ มา ได้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทางด้านสังคมด้วย เรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการประกาศใช้ติดต่อกันมาอีกหลายฉบับ จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่า ผลของการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา มีหลายเรื่องที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ขยายตัวไปทั่วประเทศ แต่ขณะเดียวกัน ก็เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความเสื่อมโทรมทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพย์ติด เอดส์ และโสเภณี ความไร้วินัย การเอารัดเอาเปรียบกัน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด และทิศทางการพัฒนาใหม่ ให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เสื่อมโทรม หาแนวทางใหม่ ในการสร้างความเจริญให้แก่สังคม
หัวข้อถัดไป