โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน / โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)
ตัวอย่างโปรแกรมแผ่นตารางทำการ เช่น Lotus 1-2-3, Lotus AmiPro, MS Excel ฯลฯ
ตัวอย่างโปรแกรมแผ่นตารางทำการ เช่น Lotus 1-2-3, Lotus AmiPro, MS Excel ฯลฯ
โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (spread sheet)

แผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) หมายถึง แผ่นตารางที่ประกอบด้วยแนวตั้ง และแนวนอน ตัดกันเป็นช่องสี่เหลี่ยม แนวตั้งเรียกว่า "สดมภ์" (Column) แนวนอนเรียกว่า "แถว" (Row) ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากการตัดกันของสดมภ์และแถวเรียกว่า "เซลล์" (Cell) ใช้สำหรับบรรจุตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือสูตรคำนวณต่าง ๆ

สดมภ์แต่ละสดมภ์จะมีชื่อที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A,B,C,.... กำกับไปตลอด ส่วนแถวแต่ละแถวจะมีชื่อโดยใช้ตัวเลขอารบิก 1,2,3,... กำกับไปตลอด ดังนั้น การเรียกชื่อเซลล์จึงใช้ชื่อของสดมภ์และแถวที่ตัดกันมาอ้างอิง เช่น สดมภ์ A ตัดกับแถว 1 จะเกิดเซลล์ที่มีชื่อว่า เซลล์ A1 เป็นต้น

การอ้างอิงชื่อเซลล์ในรูปแบบนี้ทำให้แผ่นตารางทำการมีคุณสมบัติเด่นใน การอ้างอิงค่าในเซลล์ หากเราเปลี่ยนค่าในเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งถูกอ้างอิงอยู่ที่เซลล์อื่น ก็จะทำให้ค่าที่อยู่ในเซลล์ที่อ้างอิงเปลี่ยนแปลงตามได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น กำหนดให้เซลล์ A1 มีค่า 10 กำหนดให้เซลล์ A2 มีค่า 5 ส่วนเซลล์ A3 มีสูตรที่อ้างอิงถึงเซลล์ A1 และเซลล์ A2 คือ +A1+A2 ดังนั้นค่าในเซลล์ A3 มีค่า 15 หากค่าในเซลล์ A1 เปลี่ยนเป็น 15 จะทำให้ค่าในเซลล์ A3 เปลี่ยนแปลงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้คือ 20 เป็นต้น

แผ่นตารางทำการจึงเหมาะสำหรับงานคำนวณขนาดใหญ่ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล หรือบันทึกสูตรใหม่หลายๆ ครั้ง

คุณสมบัติของโปรแกรมแผ่นตารางทำการคือ การคำนวณ การจัดทำแผนภูมิ และการจัดการข้อมูล

การคำนวณ หมายถึง คุณสมบัติในการสร้างสูตรคำนวณ หรือรูปแบบการคำนวณที่กำหนดไว้ หรือเรียกว่า "ฟังก์ชัน" เพื่อคำนวณหาผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมทั้งสามารถสร้างกลุ่มคำสั่ง ที่เรียกว่า "มาโคร" เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับในกลุ่มคำสั่งนั้นได้ คุณสมบัติด้านการคำนวณนี้ จะให้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูล ที่นำไปใช้ในสูตร หรือฟังก์ชันที่กำหนด

การจัดทำแผนภูมิ หมายถึง คุณสมบัติในการนำข้อมูลในเซลล์มาจัดทำแผนภูมิรูปแบบต่างๆ เช่น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิพื้นที่สองมิติ แผนภูมิสามมิติ เป็นต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเซลล์ที่นำไปทำแผนภูมิ ก็จะส่งผลให้แผนภูมิที่สร้างขึ้น เปลี่ยนแปลงตามด้วยทันที

การจัดการข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการกระทำเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแทนที่ข้อมูล เป็นต้น
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป