โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน / โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software)

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software)

การค้นข้อมูลชื่อหนังสือในห้องสมุดรูปแบบเดิม ที่ต้องค้นจากบัตรรายการทีละแผ่นเปรียบเทียบกับรูปแบบใหม่ที่นำโปรแกรมจัดการฐาน ข้อมูลมาช่วยในการค้น จึงทำให้ค้นได้รวดเร็วขึ้น
โปรแกรม จัดการข้อมูล (Data Management Software)

โปรแกรมจัดการข้อมูล คือ โปรแกรมสำหรับการสร้าง จัดการ และรวบรวมข้อมูล จากไฟล์ต่างๆ โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้างระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแฟ้มข้อมูล

ปัจจุบัน ความต้องการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงทำให้มีการนำฐานข้อมูล มาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ เพื่อสนองความต้องการของระบบงานต่างๆ ในเวลาเดียวกัน โดยมีข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลาง

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสร้าง หรือดูแลฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องสร้างแฟ้มข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล ลดปัญหาความยุ่งยาก ในการบำรุงรักษาข้อมูล และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จึงมีหน้าที่ในการควบคุมความคงสภาพของข้อมูล การควบคุมการใช้งานจากผู้ใช้หลายคน การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูล และการฟื้นสภาพข้อมูล

การควบคุมการคงสภาพของข้อมูล หมายถึง การควบคุมให้ข้อมูลมีความถูกต้องอยู่เสมอ และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน

การควบคุมการใช้งานจากผู้ใช้หลายคน หมายถึง การควบคุมการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลจะต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผู้ใช้งานทุกคนควรจะได้รับข้อมูลที่ตรงกัน รวมถึงควบคุมลำดับการทำงานของผู้ใช้แต่ละคน ที่ใช้งานฐานข้อมูลด้วย

การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล หมายถึง การควบคุมการใช้งานข้อมูล ที่จัดเก็บในฐานข้อมูล โดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลเข้ามาเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลได้

การสำรองข้อมูล และการฟื้นสภาพข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่หนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลสำรองสำหรับเรียกกลับมาได้ เมื่อข้อมูลปัจจุบันมีปัญหา

การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้นพอสังเขป เพื่อให้ระบบงาน ที่สร้างโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล มีจุดเด่นอยู่ที่การค้นหา และจัดทำรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งการแสดงผลบนจอภาพ และการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

การแสดงผลทางจอภาพสามารถทำได้ โดยใช้ภาษาเรียกค้น หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Query Language ภาษานี้ จะใกล้เคียงกับภาษาธรรมชาติมากที่สุด ผู้ใช้จึงสามารถเรียนรู้การสร้างคำสั่งได้เร็ว การเรียกค้นทำได้ โดยส่งคำสั่งด้วยภาษาเรียกค้น ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ เข้าไป เพื่อให้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ดึงข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ

การแสดงผลในรูปรายงาน สามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น แสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
หัว ข้อก่อนหน้า หัว ข้อถัดไป