เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล

 เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ระบบฐานข้อมูล
 ระบบจัดการฐานข้อมูล
 ความแตกต่างระหว่างงานแฟ้มข้อมูลกับงานฐานข้อมูล
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบฐานข้อมูล
 ภาษาฐานข้อมูล
 ประโยชน์ในการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
 แบบจำลองข้อมูล
 แบบจำลองข้อมูลเชิงลำดับชั้น (Hierarchical Data Model)
 แบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย (Network Data Model)
แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model)
 ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database)
 ความมั่นคงของฐานข้อมูล (Database Security)
 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 การรวมกันของข้อมูล (Data Integration)