ระบบฐานข้อมูล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล / ระบบฐานข้อมูล

 ระบบฐานข้อมูล
เว็บเพจ (Web Page) ต่างๆ ซึ่งบรรจุข้อมูลจำนวนมาก
เว็บเพจ (Web Page) ต่างๆ ซึ่งบรรจุข้อมูลจำนวนมาก
ในโลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้ การเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจนั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน จะทำให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด ส่วนนี้เป็นหน้าที่ ของนักออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Designer) ที่จะต้องศึกษาและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของ กลุ่มผู้ใช้ให้ได้ ในอดีตนั้น การจัดการแฟ้มข้อมูล จะใช้มนุษย์ทำการจัดเรียงข้อมูลและประมวลผล ซึ่งช้าและมักเกิดความผิดพลาดได้ง่าย จึงก่อให้ เกิดการนำระบบการประมวลผลแฟ้มข้อมูล (File Processing) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้แทน ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าการทำด้วยมนุษย์ แต่ อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนของ ข้อมูลก็ยังคงเกิดขึ้น จึงส่งผลให้ระบบฐานข้อมูล ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ และเพื่อ แยกข้อมูลและโปรแกรมให้เป็นอิสระจากกัน (Data and Program Independence) ให้มากที่สุด

ระบบฐานข้อมูล (Database System : DBS) ประกอบด้วย ๒ ส่วนหลักคือ ฐานข้อมูล (Data base : DB) และระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) โดยทั่วไปมัก จะเรียกกันว่า ดีบีเอ็มเอส ฐานข้อมูลคือ กลุ่มของข้อมูล ที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็นระยะยาวนาน โดยเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวก ในการสืบค้นข้อมูล และดูแลรักษา ส่วนระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์ ที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูล เปลี่ยนแปลงข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล ในปัจจุบันนี้ มีระบบจัดการฐานข้อมูลในท้องตลาด ให้เลือกซื้อมากมาย เช่น แอ็กเซส (Access) ดีเบส (Dbase) และฟ็อกซ์โปร (Foxpro) สำหรับจัดการ ฐานข้อมูลขนาดย่อม ส่วนอินฟอร์มิกซ์ (Informix) อินเกรส (Ingress) อินเทอร์เบส (Interbase) โอราเคิล (Oracle) โปรเกรส (Progress) และไซเบส (Sybase) สำหรับจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป