บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบฐานข้อมูล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล / บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบฐานข้อมูล

 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบฐานข้อมูล
พนักงานปฏิบัติการและดูแลระบบภายในห้องเครื่อง Server
พนักงานปฏิบัติการและดูแลระบบภายในห้องเครื่อง Server
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบฐานข้อมูล

สำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก จะต้องมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งในแง่การออกแบบ การใช้งาน และการบำรุงรักษา ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ ได้แก่

ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Administrator)

เป็นผู้ดูแลทั้งฐานข้อมูล และระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล ประสานงาน และตรวจสอบการใช้งาน รวมทั้งจัดหา และดูแลรักษาอุปกรณ์ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)

รับผิดชอบการกำหนดรูปแบบ และโครงสร้างของข้อมูล ที่จะนำมาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล งานนี้มักจะต้องทำก่อนการจัดเก็บฐานข้อมูล โดยนักออกแบบ จะต้องสอบถามรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูล ที่ต้องการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล จากกลุ่มผู้ใช้ เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการได้อย่างถูกต้อง แล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้น มาวิเคราะห์ และออกแบบ ซึ่งเมื่อออกแบบเรียบร้อยแล้ว ก็ควรจะนำไปให้ผู้ใช้ตรวจสอบว่า ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ก็จะได้แก้ไข ก่อนการพัฒนา เพื่อนำไปใช้งานจริง

กลุ่มผู้ใช้ (End Users)

คือ กลุ่มผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล เพื่อทำการดูข้อมูล ปรับปรุง ข้อมูล และจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล กลุ่มผู้ใช้แบ่งได้เป็น ๔ ประเภทด้วยกัน คือ

๑. ผู้ใช้แบบแคสชวล (casual end users) ต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ในแต่ละครั้งของการใช้งาน

๒. ผู้ใช้ที่ทำงานกับข้อมูลเหมือนๆ กันในทุกครั้ง (naive หรือ parametric end users) ตัวอย่างเช่น พนักงานของธนาคาร ที่ทำหน้าที่รับฝาก-ถอนเงิน

๓. กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้รายละเอียดของข้อมูล ในส่วนโครงสร้างภายใน เช่น วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์งาน เป็นต้น (sophisticated end users) และ

๔. ผู้ใช้ ที่ใช้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล (stand-alone users) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีวิธีการทำงานที่ง่าย และสวยงาม

นักวิเคราะห์ระบบและนักเขียนโปรแกรมประยุกต์ (System analysts and Applica- tion Programmers)

เป็นผู้รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรม ตามความต้องการของผู้ใช้ และเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้ บุคลากรทั้งสองประเภท ควรจะมีความคุ้นเคยกับความสามารถของระบบ จัดการฐานข้อมูล ที่เลือกใช้เป็นอย่างดี

ผู้ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS Designers and Implementers)

เป็นกลุ่มบุคคล ที่ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ จัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ และซับซ้อน ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญหลายส่วน เช่น ส่วนการสร้างพจนานุกรมข้อมูล ภาษาในการดึงข้อมูล ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนการเข้าถึงข้อมูล และส่วนความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้คือ บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ดีบีเอ็มเอส นั่นเอง

ผู้พัฒนาเครื่องมือ (Tool Developers) :

เครื่องมือ เป็นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการออกแบบ และใช้งานระบบฐานข้อมูล อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น และมักจะจำหน่ายแยกจากระบบจัดการฐานข้อมูล

พนักงานปฏิบัติการและผู้ดูแลระบบ (Operators and Maintenance Personnel)

เป็นกลุ่มบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแล และบำรุงรักษา ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของระบบฐานข้อมูล ในขณะใช้งานจริง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป