ระบบฐานข้อมูลในอนาคต - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล / ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

 ระบบฐานข้อมูลในอนาคต
ระบบฐานข้อมูลในอนาคต

แนวทางการพัฒนาของวิทยากร ในสาขาระบบฐานข้อมูลมีอยู่หลายทิศทาง แนวทางส่วนใหญ่จะถูกกำหนดขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีการโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming Technique) ข้อบังคับ และปฏิบัติตามข้อบังคับ (Constraints and Triggers) ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย หรือระบบต่างๆ ในเวิลด์ไวด์เว็บ (Word Wide Web) เป็นพื้นฐาน ส่วนทิศทางอื่นก็มักจะเป็น การประยุกต์ใช้งานแบบใหม่ๆ เช่น คลังข้อมูล (Data Warehousing) และเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป