เครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์ / เครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์

 เครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตัวอย่างหน้าจอของเคสทูลที่มีชื่อว่า พาราดิจ์มพลัส (Paradigm Plus)
ตัวอย่างหน้าจอของเคสทูลที่มีชื่อว่า พาราดิจ์มพลัส (Paradigm Plus)
เครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์

เครื่องมือหลักๆ ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่ง เช่นกัน เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ช่วยบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Computer Aided Software Engineering Tools) หรือเคสทูล (CASE Tool) เป็นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยผู้พัฒนาระบบ ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ออกแบบซอฟต์แวร์ สร้างโปรแกรมจากข้อกำหนดโปรแกรมโดยตรง ทดสอบซอฟต์แวร์ บริหารกำหนดการต่างๆ ของโครงการ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนา ฯลฯ ซอฟต์แวร์ในประเภทนี้ แต่ละชนิดมักอิงเทคนิค ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Technique) ที่แตกต่างกัน

ซอฟต์แวร์ช่วยสร้างซอฟต์แวร์ที่นำเสนอข้อมูล (Authoring Tool) ก็จะเป็นซอฟต์แวร์อีกประเภท ที่ช่วยสร้างซอฟต์แวร์ที่นำสื่อรูป เสียง บทความ วีดีโอ การ์ตูน ฯลฯ มาผสมกัน เพื่อประกอบการเรียนการสอน ที่เรียกว่า "คอร์สแวร์" (Conurseware) ครูสามารถนำคอร์สแวร์มาช่วยประกอบการสอนก็ได้ หรือนักเรียนอาจเรียนรู้เองจากคอร์สแวร์ก็ได้ เพราะจะทำให้คอมพิวเตอร์โต้ตอบกับนักเรียนได้โดยตรง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป