เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม

 เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมาของโครงข่ายประสาทเทียม
 สมองของสิ่งมีชีวิต
 เซลล์ประสาทเทียม (Artificial Neuron)
 การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม
 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)
 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Un-supervised Learning)
 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม