เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต

 เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
 รหัสหมายเลขไอพีประจำเครื่อง
 ใช้ชื่อแทนหมายเลข
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
 โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต
 การต่อพีซีเข้ากับอินเทอร์เน็ต
 การต่อพีซีเข้ากับเครือข่ายแลนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 การนำพีซีต่อผ่านสายโทรศัพท์ด้วยโพรโทคอล SLIP หรือ PPP
 การต่อแบบออนไลน์ผ่านโมเด็มในลักษณะเป็นเทอร์มินัล
 การใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 บริการบนอินเทอร์เน็ต
 แนวโน้มของอินเทอร์เน็ต