เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

 เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
 การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย (Thai Sorting)
 โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex)
 โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word Segmentation)
 เครื่องแปลภาษา (Machine Translation)
 โปรแกรมรู้จำอักขระไทยด้วยแสง (ไทยโอซีอาร์)