การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ / การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

 การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์

เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการรับข้อมูล แสดงผลข้อมูล และพิมพ์ข้อมูลมากขึ้น จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคน ในยุคสารสนเทศนี้ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์จึงได้รับการทำวิจัย และพัฒนาให้สามารถประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ผสมผสานกับเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ทางด้านการประมวลผลภาพ (Image Processing) และความรู้ทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) ด้วยความหวังว่า จะสามารถทำวิจัย และพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาไทยด้วยฐานความรู้ภาษาไทย ทั้งด้านอักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์อรรถศาสตร์ รวมทั้งฉันทลักษณ์ได้

เมื่อได้รวบรวมผลงานวิจัย และพัฒนาเท่าที่ผ่านมา ก็พบว่า มีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทั้จากภาครัฐ และภาคเอกชน ได้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าทำวิจัย และพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวาง เพื่อให้ผู้ใช้คนไทย สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายรวมตั้งแต่การประมวลผลอักขระ คำ ข้อความ ไปจนถึงการประมวลผลภาพภาษาไทย ในบทนี้จะอธิบายโปรแกรมการประมวลผลบางโปรแกรม เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้สามารถเข้าใจเรื่องการประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมเหล่านี้ ได้แก่ โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย โปรแกรมตัดคำภาษาไทย โปรแกรมการสืบค้นคำไทย โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมรู้จำอักขระไทยด้วยแสง เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป