โทรเวช - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ / โทรเวช

 โทรเวช
โทรเวช (Telemedicine)

โทรเวชคือ วิธีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส่งทั้งอักษร ภาพ และเสียงของข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็น ซึ่งแพทย์สามารถใช้ช่วยทำการรักษา วินิจฉัยโรค และให้คำปรึกษาจากทางไกล แม้ในชนบทห่างไกล ประชาชนก็สามารถจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูง เพราะแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของท้องถิ่นห่างไกล สามารถติดต่อเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และใช้อุปกรณ์ของโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ช่วยในการรักษา ตลอดจนช่วยให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียน (medical record) ของผู้ป่วยได้ แม้จะอยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาลเดิมของผู้ป่วยนั้น ระบบโทรเวชนี้จะเป็นการกระจายบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูงไปทั่วประเทศ และเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันในด้านคุณภาพชีวิตให้แก่ประชากรในท้องถิ่นชนบท ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในบางท้องถิ่น พร้อมทั้งช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐด้านการสาธารณสุขในระยะยาวอีกด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป