องค์ประกอบของห้องสมุดเสียง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย / องค์ประกอบของห้องสมุดเสียง

 องค์ประกอบของห้องสมุดเสียงองค์ประกอบของห้องสมุดเสียง

ห้องสมุดเสียงแบ่งออกได้เป็น ๔ ส่วนคือ

๑. ที่เก็บรักษาวัสดุรวบรวมเสียง และแถบเสียงต่างๆ ที่ผ่านกรรมวิธีการจัดทำเป็นแถบบันทึกเสียงต้นฉบับ แล้วจัดแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของรายการบรรจุไว้ในตู้เก็บ พร้อมกับรายละเอียดของแถบบันทึกเสียงแต่ละม้วนไว้ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า

๒. อุปกรณ์ที่ใช่สำหรับการฟังรายการห้องสมุดเสียง ประกอบด้วย

๒.๑ แท่นบรรจุเครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง จำนวน ๕๐ เครื่อง สำหรับบรรจุรายการเสียงที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จำนวน ๕๐ รายการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจสามารถเรียกฟังได้ตามความต้องการ

๒.๒ ตู้สลับสายอัตโนมัติ ทำหน้าที่บังคับเครื่องเล่นแถบบันทึกเสียงทั้ง ๕๐ เครื่อง ให้ทำงานโดยอัตโนมัติตามรายการที่ถูกเรียก

๒.๓ เครื่องเรียกฟังรายการห้องสมุดเสียง มีลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องโทรศัพท์แบบกดตัวเลข เมื่อผู้ฟังต้องการฟังรายการใด ก็กดหมายเลขเรียกรายการ หมายเลขรายการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ หมายเลข ๑๓๕ - ๑๕๙ และ ๒๓๕ - ๒๕๙ รวม ๕๐ หมายเลข (เลขที่รายการ ๑๓๕ - ๑๕๙ และ ๒๓๕ - ๒๕๙ รวมทั้งสิ้น ๕๐ รายการ) เปลี่ยนรายการภาคเรียนละ ๒ ครั้ง อาจารย์ผู้สอนอาจขอรายการใดรายการหนึ่ง เพื่อเสริมการสอนตามหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษได้ โดยไม่จำกัดวันเวลา

๓. ห้องบันทึกเสียง ใช้สำหรับบันทึก รายการเสียงต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นแถบบันทึกเสียงต้นฉบับ และรายการเสียง สำหรับบรรจุ ในแท่นเครื่องอัตโนมัติ ตลอดจนสำเนาแถบบันทึกเสียงให้แก่ผู้ที่ต้องการจะนำรายการต่างๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุดเสียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๔. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ประกอบด้วยคูหาปฏิบัติ (Booths) จำนวน ๔๐ คูหา แต่ละคูหาสามารถบันทึกเสียง ฟัง และพูดโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งเรียกฟังรายการของห้องสมุดเสียงได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป