พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับห้องสมุดเสียง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย / พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับห้องสมุดเสียง

 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับห้องสมุดเสียง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับห้องสมุดเสียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สำเนาแถบเสียงกระแสพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทต่างๆ มารวบรวมไว้ที่ห้องสมุดเสียงของวิทยาลัยทับแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ต่อมา ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลพร้อมด้วย พลตำรวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้ากองการสื่อสาร กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และอาจารย์ละม่อม โอชกะ อาจารย์เจ้าหน้าที่บริการเสียงของห้องสมุดเสียง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องรับฟังบริการเสียงจำนวน ๒ เครื่อง พร้อมด้วยคู่มือการใช้บริการเสียงปกเหลือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัย และได้พระราชทานคำแนะนำเรื่องวิชาการไว้หลายประการ อาทิ ควรจะได้มีการบรรยายประกอบรายการต่างๆ เพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจ และควรจะได้ติดต่อไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
หัวข้อก่อนหน้า