เรื่องที่ ๗ ส้ม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๗ ส้ม

 เรื่องที่ ๗ ส้ม
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ประวัติและความเป็นมาของส้มในประเทศไทย
ลักษณะทั่วไปของส้ม
การจำแนกพืชกลุ่มส้มตามหลักพืชสวน
คุณค่าทางอาหารของส้ม
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของส้ม
สิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรคำนึงถึง
การดำเนินงานเพื่อการจัดการสวนส้ม
โรคและแมลงศัตรูสำคัญของส้ม