สิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรคำนึง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๗ ส้ม / สิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรคำนึง

 สิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรคำนึงสิ่งสำคัญที่เกษตรกรควรคำนึง

๑. พันธุ์ส้มและการขยายพันธุ์ส้ม

เกษตรกรควรมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุ์ส้มต่างๆ ที่สนใจจะนำมาปลูก ทั้งในลักษณะข้อดี และข้อด้อยของแต่ละพันธุ์ การดูแลปฏิบัติ แหล่งของพันธุ์ส้มที่ดี และวิธีการขยายพันธุ์ เพื่อการปลูก

๒. เงินลงทุนหรือแหล่งของทุน

เนื่องจากส้มเป็นไม้ผลยืนต้น ที่จะให้ผล เมื่อมีอายุมากพอสมควร เช่น ส้มเขียวหวาน จะเริ่มให้ผลผลิตได้ เมื่ออายุเฉลี่ยประมาณ ๓ - ๔ ปีขึ้นไป เกษตรกรจึงจำเป็นจะต้องมีทุนหรือแหล่งของทุน ในระยะปีแรกๆ ของการปลูก ซึ่งยังไม่มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ การลงทุนในการปลูกส้มยังค่อนข้างสูงกว่าการลงทุนปลูกพืช หรือไม้ผลชนิดอื่นๆ

๓. การขนส่งคมนาคมและตลาด

ถึงแม้ว่าส้มจะเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคทั่วไป แต่ตลาดกลางของการจำหน่าย ยังคงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง การตัดสินใจเลือกพื้นที่ปลูก จึงต้องมีการพิจารณาความใกล้ไกลของตลาด และความสะดวกของการขนส่งคมนาคมด้วยเช่นกัน

๔. แรงงาน

ส้มบางชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากกว่าส้มชนิดอื่นๆ และสภาพการปลูกในที่ลุ่ม มีความต้องการใช้แรงงานในการดูแลปฏิบัติงาน มากกว่าสภาพการปลูกแบบไร่ ซึ่งสามารถใช้เครื่องจักรกลบางชนิดแทนแรงงานคนได้ ดังนั้น ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการปลูกส้ม ที่อาจเกิดขึ้นได้คือ การขาดแคลนแรงงาน ที่จะดูแลปฏิบัติงาน

๕. แหล่งที่ปลูกและแหล่งน้ำชลประทาน

เกษตรกรควรสำรวจพื้นที่ที่จะปลูกในเบื้องต้นก่อนว่า มีความเหมาะสม หรือมีแหล่งน้ำชลประทานที่สมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ แหล่งน้ำชลประทานควรจะต้องมีใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากส้มเป็นพืชที่มีความต้องการน้ำ สำหรับการเจริญเติบโตในปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป