เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ

 เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
วิธีการเพิ่มจำนวนของหอยเป๋าฮื้อ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ
ขั้นตอนในการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อในประเทศไทย
การติดตามและควบคุมคุณภาพน้ำในระบบ
การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อให้ได้ขนาดที่ตลาดต้องการ
อาหารสำหรับการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ