การติดตามและควบคุมคุณภาพน้ำในระบบ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ / การติดตามและควบคุมคุณภาพน้ำในระบบ

 การติดตามและควบคุมคุณภาพน้ำในระบบการติดตามและควบคุมคุณภาพน้ำในระบบ

การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ ต้องมีการติดตาม และควบคุมคุณภาพของน้ำทะเล ที่ใช้เลี้ยงในระบบ อยู่เป็นประจำ ค่าแสดงคุณภาพน้ำที่ทำการติดตาม คือ อุณหภูมิของน้ำทะเล ความเค็ม ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ และปริมาณแอมโมเนียรวม โดยเฉพาะปริมาณแอมโมเนียรวมนี้ เป็นค่าที่ควรจะต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อใช้อาหารสำเร็จรูป

การให้อาหารและการดูแลทำความสะอาด เนื่องจากหอยเป๋าฮื้อออกหากินในเวลากลางคืน ดังนั้น เราจะเริ่มให้อาหารแก่หอยที่ใช้เลี้ยงในตอนเย็น เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. และเก็บอาหารที่เหลือ รวมทั้งของเสียที่หอยขับถ่ายออกมา โดยการดูดตะกอนในตอนเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ของทุกวัน พร้อมกับทำการตรวจสอบปริมาณอาหารที่เหลือ เพื่อใช้ในการปรับปริมาณอาหารที่ควรให้ เพื่อความเหมาะสมในแต่ละเดือน สำหรับปริมาณอาหารที่ต้องให้ในแต่ละมื้อนั้น ควรมีน้ำหนัก ประมาณร้อยละ ๐.๑ (น้ำหนักแห้ง) ของน้ำหนักตัวโดยรวมของหอยที่เลี้ยงอยู่ในบ่อ ในกรณีที่ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเป็นหลัก ถ้าเป็นไปได้ ควรมีการสลับให้สาหร่าย จำพวกกราซิลาเรีย เอสพีพี. (Gracilaria spp.) หรือเอนเตโรมอร์ฟา เอสพีพี. (Enteromorpha spp.) ประมาณ ๑-๒ ครั้งต่อเดือน สำหรับการทำความสะอาดบ่อเลี้ยง รวมทั้งภาชนะที่ใช้เลี้ยง ควรกระทำเดือนละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นก็ได้ ถ้าบ่อเลี้ยงสกปรกมาก การทำความสะอาดควรทำทั้งบ่อ โดยย้ายหอยทั้งหมดไปยังบ่อใหม่ที่สะอาด ทำความสะอาดบ่อ และปล่อยให้แห้งเป็นเวลา ๑-๓ วัน แล้วจึงเติมน้ำ และนำหอยลงเลี้ยง สำหรับการทำความสะอาดครั้งใหญ่ อาจปรับเวลาให้พอดีกับการย้ายบ่อ การตรวจสอบขนาดหอยในบ่อ หรือการปรับความหนาแน่นก็ได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป