การตัดแต่งกิ่ง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู / การตัดแต่งกิ่ง

 การตัดแต่งกิ่ง


กิ่งองุ่นที่เริ่มสร้างตาดอกออกมาที่ปลายกิ่งหรือตาข้าง
กิ่งองุ่นที่เริ่มสร้างตาดอกออกมาที่ปลายกิ่งหรือตาข้าง
การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการบังคับให้ไม้ผลบางชนิดออกดอกได้ ไม้ผลที่ใช้วิธีการนี้ได้ดีคือ ประเภทที่มีการออกดอกได้พร้อมกับการเจริญของใบอ่อน ได้แก่ องุ่น น้อยหน่า และฝรั่ง เป็นต้น พืชเหล่านี้ เมื่อมีการตัดแต่งกิ่งออก ก็จะเริ่มมีการแตกใบอ่อนออกมา พร้อมกันนั้นก็จะเริ่มสร้างตาดอก และออกดอกตามมาที่ปลายกิ่งหรือที่ตาข้างก็ได้ วิธีการตัดแต่งกิ่งเพื่อบังคับการออกดอก ของไม้ผลเหล่านี้ แตกต่างจากการตัดแต่งกิ่งเพื่อการแต่งทรงต้นไม้ทั่วไป นั่นคือ การตัด-แต่งกิ่งเพื่อแต่งทรงต้นไม้ทั่วไปนั้นเป็นการตัดกิ่งบางกิ่งออก ให้เหลือเฉพาะกิ่งที่ต้องการ เพื่อให้ได้รูปทรงที่เหมาะสม ส่วนการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เกิดการออกดอก จะตัดกิ่งที่มีสีน้ำตาล โดยอาจตัดจนกระทั่งไม่เหลือใบบนกิ่งนั้นเลย หรือมีใบติดเพียงบางส่วนประมาณ ๕ - ๖ ใบ ไม่กี่วันหลังจากนั้น ต้นไม้จะเริ่มสร้างใบและกิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยการเจริญออกมาจากตาข้าง หลังจากสร้างใบใหม่แล้ว ก็จะเริ่มสร้างดอกตามมาที่ปลายยอดหรือที่ตาข้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมของพืชเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม วิธีการตัดแต่งกิ่งแบบนี้ไม่สามารถใช้กับไม้ผลหลายชนิด เช่น มะม่วง ทุเรียน ลิ้นจี่ ลำไย ซึ่งเมื่อมีการตัดแต่งกิ่งแล้ว จะมีการเจริญทางด้านกิ่งใบขึ้นมาทดแทนเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการสร้างดอก
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป