ทุเรียน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู / ทุเรียน

 ทุเรียน
ดอกทุเรียน
ดอกทุเรียน

ทุเรียนหมอนทอง
ทุเรียนหมอนทอง
ทุเรียน

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ในภาคตะวันออก และภาคใต้ เนื่องจากสภาพที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียน คือ มีความชื้นในอากาศสูง การออกดอกของทุเรียน ในฤดูกาลปกติจะเริ่มในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว ดินเริ่มแห้ง และอากาศเริ่มเย็น เป็นสภาพที่เหมาะต่อการออกดอกของทุเรียน

การออกดอกของทุเรียน เกิดขึ้นเมื่อดินเริ่มแห้ง และอากาศเริ่มเย็น ดังนั้น หากต้องการบังคับให้ทุเรียนออกดอกนอกฤดูกาล ก็อาจทำได้ โดยการงดให้น้ำต้นทุเรียน หรือทำให้ต้นทุเรียนเกิดการขาดน้ำ วิธีการหยุดการให้น้ำทุเรียนในช่วงฤดูฝนมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากในภาคใต้และภาคตะวันออกมีฝนตกชุกตามปกติ ดังนั้น การที่จะบังคับให้ทุเรียนออกดอก จึงต้องอาศัยวิธีผสมผสาน นอกเหนือจากการงดให้น้ำเพียงอย่างเดียว

หลังจากค้นพบว่า สารแพกโคลบิวทราโซลสามารถบังคับให้มะม่วงออกดอกได้ จึงได้มีการนำมาทดลองใช้กับทุเรียน และพบว่า สารดังกล่าวสามารถทำให้ทุเรียนออกดอกนอกฤดูกาลได้เช่นกัน แต่มีกรรมวิธีแตกต่างจากการใช้กับมะม่วงบางประการ เช่น วิธีการให้สารที่เหมาะสม สำหรับทุเรียน คือ การผสมสารในน้ำแล้วพ่นสารให้ทางใบของต้นทุเรียน นอกจากนี้ วิธีการดังกล่าวจำเป็นต้องทำร่วมกับการงดน้ำสักระยะหนึ่ง ปัจจุบัน มีการใช้วิธีการนี้ในการบังคับให้ทุเรียนออกดอกนอกฤดูกาลได้อย่างกว้างขวาง พอสมควร ทำให้มีผลทุเรียนออกจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ที่นิยมใช้วิธีการนี้คือ พันธุ์หมอนทอง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป