น้อยหน่า - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู / น้อยหน่า

 น้อยหน่า
น้อยหน่า 

น้อยหน่าเป็นพืชที่ออกดอกได้ภายหลังจากที่มีการแตกยอดอ่อน นั่นคือ ต้องมีการสร้างใบใหม่ก่อน แล้วดอกจะออกตามมา ดังนั้น วิธีการที่จะใช้บังคับให้น้อยหน่าออกดอกได้ จึงทำได้หลายวิธี โดยวิธีการเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการทำให้น้อยหน่าเกิดการสร้างยอดใหม่ และมีดอกตามมา ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง การลิดใบ หรือการใช้วิธีการอื่นๆ ในการกระตุ้นให้น้อยหน่าแตกตา ในการตัดแต่งกิ่งนั้น โดยทั่วไปจะทำหลังจากเก็บเกี่ยวน้อยหน่าแล้ว หลังจากนั้นจึงตัดกิ่งที่แก่เต็มที่แล้ว โดยตัดออกเป็นบางส่วนไม่ใช่ตัดทิ้งทั้งกิ่ง เนื่องจากต้องการให้มีตาเหลืออยู่บนกิ่งที่เจริญขึ้นมาเป็นยอดอ่อนใหม่ได้ เมื่อน้อยหน่ามีการสร้างยอดอ่อนแล้วก็จะมีการสร้างดอกตามมา นอกจากวิธีการตัดแต่งกิ่งแล้ว การลิดใบทิ้งก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้น้อยหน่าแตกใบอ่อนใหม่ได้ พร้อมทั้งมีการออกดอกตามมาเช่นเดียวกับการตัดแต่งกิ่ง วิธีการลิดใบคือ เด็ดหรือทำลายใบแก่บนกิ่งนั้นๆ ออก เมื่อใบถูกทำลาย จะเป็นการกระตุ้นให้ตาข้างซึ่งอยู่ที่ซอกใบเจริญขึ้นมาแทน ตาข้างจะเกิดเป็นกิ่งใหม่พร้อมทั้งใบอ่อน และที่ปลายกิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะมีการออกดอกได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป