มะนาว - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู / มะนาว

 มะนาว
ผลมะนาว
ผลมะนาว
มะนาว

มะนาวเป็นพืชตระกูลส้ม โดยปกติแล้ว สามารถออกดอกได้ทั้งปี ยกเว้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งมีน้ำมากเกินไป ทำให้มะนาวไม่มีการออกดอก แต่จะเจริญทางด้านกิ่งใบเพียงอย่างเดียว การบังคับให้มะนาวออกดอกตามปกตินั้น สามารถทำได้โดยการงดน้ำ หากเป็นการปลูกแบบยกร่อง ชาวสวนจะสูบน้ำออกจากร่อง เพื่อให้มะนาวขาดน้ำระยะหนึ่ง หรือหากเป็นการปลูกโดยให้น้ำผิวดิน ก็หยุด การให้น้ำดังกล่าว หลังจากงดน้ำระยะหนึ่งจนกระทั่งใบเริ่มเหี่ยว จึงมีการให้น้ำใหม่ ต้นมะนาวจะเริ่มฟื้นจากอาการขาดน้ำ และแตกตาใหม่ขึ้นมา หลังจากนั้นก็จะเจริญทั้งทางด้านกิ่งใบใหม่ พร้อมกับการออกดอก

โดยที่มะนาวสามารถออกดอกได้ง่าย ภายหลังการงดน้ำระยะหนึ่ง ในฤดูฝน จึงเป็นช่วงที่ควบคุมการออกดอกได้ยากมาก เนื่องจากไม่สามารถทำให้ดินแห้งเพียงพอ ที่จะทำให้มะนาวออกดอกได้ ดังนั้น ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จึงเป็นช่วงที่มะนาวไม่ออกดอก และเนื่องจากมะนาวใช้เวลาในการพัฒนาผล ตั้งแต่ออกดอก จนถึงเก็บเกี่ยวยาวนานถึง ๕ - ๖ เดือน ดังนั้น เมื่อมะนาวไม่ออกดอก ในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จึงเกิดการขาดแคลนผลมะนาว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ทำให้ราคาผลมะนาวในช่วงเวลาดังกล่าวสูงมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ การบังคับให้มะนาวออกดอกในช่วงฤดูฝนจึง เป็นสิ่งที่ชาวสวนต้องการ

วิธีการบังคับมะนาวให้ออกดอกในช่วง ฤดูฝนสามารถทำได้ ๒ วิธีคือ การควั่นกิ่ง หรือการรัดกิ่งวิธีหนึ่ง และการใช้สารเคมีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสารที่นิยมใช้คือ สารแพกโคลบิวทราโซล เช่นเดียวกับมะม่วง วิธีการควั่นกิ่ง ทำได้โดยการเลือกกิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้วขึ้นไป อาจใช้วิธีการควั่น แล้วลอกเปลือกออก ให้มีความกว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร หรืออาจทำโดยการควั่นกิ่งเพียงรอยเดียว แล้วใช้ลวดรัดทับรอยควั่นนั้น ทิ้งไว้ประมาณ ๑ เดือน จึงคลายลวดออก วิธีการนี้จะทำให้มะนาวออกดอกได้ ภายหลังการควั่นกิ่งประมาณ ๒ เดือน ดังนั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการควั่นกิ่งมะนาว ควรเป็นเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน เพื่อให้มะนาวออกดอกในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
หัวข้อก่อนหน้า