ปัจจัยในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์ / ปัจจัยในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

 ปัจจัยในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์
ปัจจัยในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์

การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์จะได้ผลดีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๔ ประการ คือ

๑. พันธุกรรม


กลไกทางพันธุกรรมของพืชขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ของพืช ในโครโมโซม ยีนเป็นหน่วยเล็กๆ ที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอ (DNA) หรือวัตถุทางพันธุกรรม ความแตกต่างกันของโครโมโซม ทั้งจำนวน รูปร่าง และขนาด ทำให้เกิดความหลากหลายในพืช ในระดับต่างๆ ความแตกต่างทางพันธุกรรมจะมีปฏิกิริยาร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น ลักษณะที่เห็นของพืชจึงเกิดจากอิทธิพลร่วมของทั้งพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การที่จะให้ได้พันธุ์พืชที่มีลักษณะตามต้องการ จะต้องสามารถแยกความแตกต่างทางพันธุกรรมออกจากความแตกต่างที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อใช้ในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ยังมีอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่จะใช้พันธุ์พืชที่ใช้สำหรับการปลูกพืชแบบธรรมดา

๒. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช


เป็นสารอินทรีย์ซึ่งพืชสร้างขึ้นเอง หรือสังเคราะห์ขึ้นก็ได้ และเมื่อนำไปใช้ในปริมาณเล็กน้อยแล้วสามารถกระตุ้น ยับยั้ง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทางสรีรวิทยาของพืชได้ ดังนั้น สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช จึงรวมเอาฮอร์โมนพืชไว้ด้วย แต่ฮอร์โมนพืชเป็นสารอินทรีย์ ที่พืชสร้างขึ้นเองเท่านั้น สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชมี ๖ กลุ่ม แบ่งตามคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันออกไป กลุ่มที่ให้การเจริญเติบโตมี ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออกซิน (auxins) กลุ่มจิบเบอเรลลิน (gibberellins) และกลุ่มไซโตไคนิน (cytokinins) นอกนั้นเป็นกลุ่มชะลอการเจริญเติบโต กลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโต และกลุ่มที่กระตุ้นให้เกิดความชราภาพ ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มเอทิลีนและสารปลดปล่อยเอทิลีน (ethylene releasing compounds)

๓. สภาพแวดล้อม

โดยที่การปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ มักนิยมปลูกกับพืชล้มลุกที่มีอายุสั้นๆ โดยเฉพาะพืชผักที่มีความอ่อนแอ และไวต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสง อุณหภูมิ และความชื้น จึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก

๔. สารละลายธาตุอาหารพืช

สารละลายธาตุอาหารพืชนับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ ธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต มีทั้งหมด ๑๖ ธาตุ ซึ่ง ๓ ธาตุ คือ C H และ O ได้จากน้ำและอากาศ ส่วนอีก ๑๓ ธาตุ ได้จากการดูดกินผ่านทางราก สารละลายธาตุอาหารพืชทั้ง ๑๓ ธาตุ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มตามปริมาณที่พืชต้องการ คือ ธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก และธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณน้อย พืชดูดกินธาตุอาหารพืชในรูปของไอออนที่เป็นทั้งประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป