สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
ปัจจุบัน มีแนวโน้มที่ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย จะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอัตราเกิด และอัตราตาย ที่ลดลงในช่วงเวลา ๓ - ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา อัตราเกิดที่ลดลง เป็นเพราะประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศ ที่กำลังพัฒนา ได้มีการรณรงค์ให้มีการวางแผนครอบครัว เพื่อให้มีบุตรน้อยลง ประกอบกับการขยายตัวของเขตเมืองในประเทศต่างๆ ทำให้ขนาดของครอบครัวเล็กลง เพราะประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไม่นิยมการมีบุตรมาก เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ในการเลี้ยงดูบุตรแต่ละคน ส่วนอัตราตายที่ลดลง เป็นเพราะความเจริญทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น
เมื่อมีประชากรผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของสังคม ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ นอกจากผู้สูงอายุจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเองแล้ว ลูกหลานในครอบครัว จะต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุ รวมทั้งช่วยระมัดระวังป้องกัน มิให้ผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ หรือจากโรคที่สามารถป้องกันได้

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ ทั้งหมด ทั้งที่เห็นได้ด้วยตา และจากการสังเกตกิริยาอาการ เช่น ผิวหนังที่เหี่ยวย่น และมีลักษณะหยาบกร้านมากขึ้น ผมบนศีรษะบางและยาวช้าลง กล้ามเนื้อฝ่อลีบ มีแรงหดตัวน้อยลง ไม่สามารถทำงาน ออกแรง หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ คล่องแคล่ว ฟันโยกคลอนและหัก กระดูกเปราะบางและหักได้ง่าย เมื่อหกล้ม ชีพจรเต้นช้าลง เป็นลมง่าย เมื่อลุกขึ้นยืน หรือเปลี่ยนอิริยาบถเร็วๆ ขนาดของสมองฝ่อเหี่ยวลง ทำให้มีปัญหาด้านความจำ และการตัดสินใจ
การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ กระทำได้ โดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง และควรเริ่มตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่ เช่น การไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา รวมทั้งการออกกำลังกายสม่ำเสมอ การบริโภคอาหารที่เหมาะสม การฝึกจิตใจให้ผ่องแผ้ว การหลีกเลี่ยงการหกล้ม และการใช้ยาที่ไม่จำเป็น
ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมชาติ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็มีวิธีการที่จะบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้งานต่อไปได้เป็นระยะเวลายาวนานขึ้น สำหรับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้างดี มีวิธีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหา สุขภาพ จะมีวิธีการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ หรือการออกกำลังกาย เพื่อการบำบัดรักษา รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ เช่น ไม้เท้า สนับเข่า รถเข็น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป