การออกกำลังกายสม่ำเสมอ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / การออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
การออกกำลังกายสม่ำเสมอ  

การออกกำลังกายมีประโยชน์อย่างมาก ในการฟื้นฟูความเสื่อมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ลักษณะทางกายภาพของผู้ที่ไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะคล้ายกับลักษณะที่เกิดจากความชรา เช่น กล้ามเนื้อลีบ ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ ของร่างกายลดลง ความแข็งแรงของร่างกายลดลง ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ กระดูกเปราะบาง ระบบภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดสูง ความอ้วน ภาวะซึมเศร้า แก่เร็ว ส่วนในด้านสุขภาพจิต การออกกำลังกายจะทำให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงการมีสุขภาพดี และเกิดความ สุขในชีวิต โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบแอโรบิกทำให้มีผลดีต่ออารมณ์ และระดับ ความเครียด นำไปสู่ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และยังมีผลดีต่อระดับสติปัญญาในผู้สูงอายุด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป