การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัว และสังคม    

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับความสามารถ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สัมพันธภาพในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในชุมชน ผู้สูงอายุยังคงต้องการการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมเพื่อนฝูง เหมือนในวัยอื่นๆ องค์กรท้องถิ่น หรือชมรมผู้สูงอายุ จะมีส่วนสำคัญ ที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถพบปะเพื่อน ในวัยเดียวกันได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป