การฝึกจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / การฝึกจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

 การฝึกจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

การฝึกจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

แม้ปัจจุบันผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่คุณภาพชีวิตในช่วงนี้ จะขึ้นกับสุขภาพจิตอย่างมาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น ได้แก่ สมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ ที่เสื่อมลง บทบาทของตนเองในสังคม การสูญเสียคู่ครอง หรือเพื่อน วิถีชีวิต และเศรษฐฐานะที่เปลี่ยนไป ปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า การนอนไม่หลับ และการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป