การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ / การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

โรคปอดอักเสบ เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วย และเสียชีวิต ของประชากรวัยชรา ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิคุ้มกันจากความชราเอง การเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งการมีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจวายเรื้อรัง หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ง่าย และหายช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัส ในทางเดินหายใจส่วนบนนำมาก่อน

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นสาเหตุที่สำคัญของความพิการ และการเสียชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งที่มีและไม่มีโรคประจำตัวมาก่อน โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรค ซึ่งสามารถป้องกันได้ ด้วยการฉีดวัคซีน พบว่า การฉีดวัคซีนดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุทุกปี ช่วยลดการเกิดโรคปอดอักเสบ ลดอัตราการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิต
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป