การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์ / การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

 การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม

เราสามารถใช้ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์กับสิ่งแวดล้อมใน ๒ ทาง คือ การรักษาและพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และการตรวจและควบคุมปริมาณรังสี ที่มีอยู่ในธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
  • การใช้รังสีแกมมาจากไอโซโทปโคบอลต์-๖๐ หรือซีเซียม-๑๓๗ ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ในน้ำทิ้งจากชุมชน และจากโรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรคระบาด
  • การใช้รังสีแกมมาฆ่าเชื้อโรคในขยะและตะกอน แล้วนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยต่อไป
  • การใช้รังสีอิเล็กตรอนในการกำจัดก๊าซอันตราย (SO2 และ NO2) จากการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้เผาถ่านหิน
  • การใช้เทคนิคนิวเคลียร์วิเคราะห์สารพิษต่างๆ ในดิน พืช อาหาร อากาศ และน้ำ
  • การวัดปริมาณรังสีในดิน พืช อาหาร อากาศ และน้ำ
  • การวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม เช่น ที่อยู่อาศัย และสถานที่ทำงาน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป