มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์ / มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์

 มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์
ตราสัญลักษณ์ทบวงการ พลังงานปรมาณูระหว่าง ประเทศ
ตราสัญลักษณ์ทบวงการ พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ
มาตรการเกี่ยวกับการใช้พลังงานนิวเคลียร์

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อประโยชน์ในทางสันติ มีความจำเป็น และสมควรส่งเสริม เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นประเทศภาคีสมาชิก ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency - IAEA) จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ให้ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชา สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการควบคุม และป้องกันอันตรายจากรังสี โดยการตราพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๐๘ ออกบังคับใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้พลังงานนิวเคลียร์จำเป็นต้องทราบ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ได้ตราไว้ในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติดังกล่าว และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

๑. ผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้ครอบครอง การขนย้าย หรือนำเข้า และส่งออกสารกัมมันตรังสี และต้นกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์ชนิดอื่นใด จะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

๒. ต้องมีผู้รับผิดชอบดำเนินการทาง ด้านเทคนิคในเรื่องรังสี มีเครื่องมือตรวจวัดรังสี และเครื่องมือระงับ หรือป้องกันอันตรายจากรังสี

๓. ต้องอบรมบุคคลที่ทำงานในบริเวณ รังสีให้เข้าใจถึงอันตรายจากรังสี

๔. มิให้บุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสีได้รับรังสีทั่วร่างกายเกิน ๕๐ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

๕. มิให้บุคคลภายนอกได้รับรังสีเกิน ๕ มิลลิซีเวิร์ตต่อปี

๖. ต้องติดป้ายเตือนภัยอันตรายจากรังสีอย่างชัดเจน

๗. การทิ้งหรือขจัดวัสดุกัมมันตรังสี ต้องปฏิบัติตามวิธี ที่คณะกรรมการพลังงานปรมาณู เพื่อสันติให้ความเห็นชอบ
หัวข้อก่อนหน้า