มุมมองสองด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 27
เล่มที่ ๒๗
เรื่องที่ ๑ ลิเก
เรื่องที่ ๒ การบริหารราชการ
แผ่นดิน
เรื่องที่ ๓ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เรื่องที่ ๔ เทคนิคการผลิต
ไม้ผลนอกฤดู
เรื่องที่ ๕ ไฮโดรพอนิกส์
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของแอลกอฮอล์
เรื่องที่ ๗ ผู้สูงอายุ
เรื่องที่ ๘ พลังงานนิวเคลียร์
เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๗ / เรื่องที่ ๙ การปฏิวัติทางพันธุกรรม / มุมมองสองด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม

 มุมมองสองด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ไร่ข้าวโพดที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ตามวิธีการดั้งเดิม
ไร่ข้าวโพดที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ตามวิธีการดั้งเดิม  
มุมมองสองด้านเกี่ยวกับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม

ข้อได้เปรียบ และเสียเปรียบ ระหว่างสายพันธุ์พืช ที่ได้รับการปรับปรุงตามวิธีการดั้งเดิม (traditional cross breeding) กับสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม ที่ได้จากการตัดต่อยีน โดยเทคโนโลยีชีวภาพ และพันธุวิศวกรรม ที่สำคัญคือ พันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงตามวิธีการดั้งเดิม มีข้อจำกัดอยู่เฉพาะในพืชชนิดเดียวกันเท่านั้น ถ้าต้องการผสมผสานพันธุกรรม ที่ต้องการ จากพืชต่างชนิดกัน ก็ทำได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากความแตกต่างกันทางสมบัติด้านชีวภาพ และทางด้านการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ รวมทั้งความไม่สมพงศ์กัน ทางด้านพันธุกรรม (genetic incompatibility) ระหว่างพืชต่างชนิดกัน แต่ในกรณีของการสร้างสายพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมนั้น สามารถที่จะนำยีน ที่ต้องการจากสิ่งมีชีวิตต่างชนิด ต่างสกุล ต่างวงศ์ หรือแม้กระทั่งต่างอาณาจักรกัน ให้เข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยกัน ในจีโนมพืชเป้าหมายได้ โดยอาศัยกรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรม เพื่อทำให้พืชดัดแปลงพันธุกรรมเหล่านั้น มีความต้านทานต่อพวกแมลงศัตรูพืช หรือดื้อต่อยาฆ่าวัชพืช ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป