สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๑ วัดไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
เด็กๆ รู้ไหมว่า เหตุใดเราควรไปวัด โดยเฉพาะในวันธรรมสวนะ หรือวันพระ

เราไปวัด เพื่อฟังพระเทศนาสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า เราไปวัด เพื่อไปกราบพระ เราสวดมนต์ เราทำจิตใจให้สงบนิ่ง ตั้งใจคิดดี และตั้งใจละเว้นความชั่ว
เราไปวัด เพื่อไปกราบบูชาดวงแก้ว ๓ ดวง หรือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

เมื่อไปวัด เราจะเห็นว่า ภายในวัดมีเจดีย์ ปรางค์ โบสถ์ วิหาร หอไตร หอระฆัง ศาลาการเปรียญ รวมทั้งกุฏิ ซึ่งเป็นที่พำนักของภิกษุ และสามเณร ภายในบริเวณวัดมักมีความสงบร่มรื่น

เด็กๆ ที่ไปวัดเสมอๆ ก็จะประสบแต่ความดีงาม เป็นมงคลแก่ชีวิตของตน
หัวข้อถัดไป