ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน / ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

 ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน
พระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถ
พระระเบียงชั้นในรอบพระอุโบสถ
ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน คือ จารึกสรรพวิชาอันบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์อันสืบเนื่องมาแต่อยุธยา ได้จารลงบนแผ่นศิลาราย รอบวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง และเป็นวัดประจำรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่การที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของจารึก จำเป็นต้องกล่าวถึงประวัติของวัด พอเป็นสังเขปดังนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึงเพียงสั้นๆ ว่า วัดพระเชตุพน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัย อยุธยา มีชื่อว่า วัดโพธาราม ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทอดพระเนตรเห็นวัดเก่านี้ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง มีสภาพทรุดโทรมปรักหักพัง จึงมีพระราชศรัทธาให้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๒๓๓๑ โดยเริ่มจากการถมดินบริเวณวัด ซึ่งเป็นที่ลุ่มถึง ๒ ครั้ง หลังจากปรับสภาพบริเวณให้มั่นคงแข็งแรงโดยใช้ระยะเวลาถึง ๔ ปี จึงเริ่มต้นการก่อสร้าง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ ๒๕ องค์ ศาลาการเปรียญ พระวิหาร ศาลาราย และศาสนสถานอีกหลายแห่งเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปชำรุดที่ประดิษฐานที่วัด ในจังหวัดสุโขทัย อยุธยา พิษณุโลก สวรรคโลก และลพบุรี รวม ๑,๒๔๘ องค์ มาซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์ แล้วนำมาประดิษฐานในพระอุโบสถ พระวิหาร และพระระเบียง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป