พันธุ์ปลูกทุเรียนของประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๔ ทุเรียน / พันธุ์ปลูกทุเรียนของประเทศไทย

 พันธุ์ปลูกทุเรียนของประเทศไทย
พันธุ์ปลูกทุเรียนของประเทศไทย

พันธุ์ปลูกทุเรียนของประเทศไทยจำแนกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

กลุ่มกบ

มีลักษณะรูปทรงใบเป็นแบบรูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ลักษณะปลายใบเป็นแบบแหลมโค้ง (acuminate-curve) ลักษณะฐานใบเป็นแบบกลมมน (rounded-obtuse) และลักษณะทรงผลของกลุ่มกบนี้จะกระจายอยู่ใน ๓ ลักษณะคือกลม (rounded) กลมรี (oval) กลมแป้น (oblate) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะโค้งงอ (hooked)รายชื่อทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกให้อยู่ในกลุ่มกบ มี ๔๖ พันธุ์ ได้แก่

๑. กบแม่เฒ่า๒. กบเล็บเหยี่ยว
๓. กบตาขำ๔. กบพิกุล
๕. กบวัดกล้วย๖. กบชายน้ำ
๗. กบสาวน้อย (กบก้านสั้น)๘. กบสุวรรณ
๙. กบเจ้าคุณ๑๐. กบตาท้วม (กบดำ)
๑๑. กบตาปุ่น๑๒. กบหน้าศาล
๑๓. กบจำปา (กบแข้งสิงห์)๑๔. กบเบา
๑๕. กบรัศมี๑๖. กบตาโห้
๑๗. กบตาแจ่ม๑๘. กบทองคำ
๑๙. กบสีนาค๒๐. กบทองก้อน
๒๑. กบไว๒๒. กบงู
๒๓. กบตาเฒ่า๒๔. กบชมพู
๒๕. กบพลเทพ๒๖. กบพวง
๒๗. กบวัดเพลง๒๘. กบก้านเหลือง
๒๙. กบตานวล๓๐. กบตามาก
๓๑. กบทองเพ็ง๓๒. กบราชเนตร
๓๓. กบแก้ว๓๔. กบตานุช
๓๕. กบตามิตร๓๖. กลีบสมุทร
๓๗. กบตาแม้น๓๘. การะเกด
๓๙. กบซ่อนกลิ่น๔๐. กบตาเป็น
๔๑. กบทองดี๔๒. กบธีระ
๔๓. กบมังกร๔๔. กบลำเจียก
๔๕. กบหลังวิหาร ๔๖. กบหัวล้าน

กลุ่มลวง 

มีลักษณะรูปทรงใบ ป้อมกลางใบ (elliptical) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (acuminate-acute) ลักษณะฐานใบแหลม (acute) และมน (obtuse) ลักษณะทรงผลกระจายอยู่ใน ๒ ลักษณะ คือ ทรงกระบอก (cylindroidal) และรูปรี (elliptic) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะเว้า (concave)รายชื่อทุเรียนพันธุ์ต่างๆที่จำแนกให้อยู่ ในกลุ่มลวงมี ๑๒ พันธุ์ ได้แก่

๑. ลวง ๒. ลวงทอง
๓. ลวงมะรุม ๔. ชะนี
๕. ชะนีกิ่งม้วน ๖. ชมพูศรี
๗. ย่ำมะหวาด ๘. สายหยุด
๙. ชะนีก้านยาว ๑๐. ชะนีน้ำตาลทราย
๑๑. มดแดง ๑๒. สีเทา

กลุ่มก้านยาว

มีลักษณะรูปทรงใบแบบป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบเรียว (caunate acute) ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่กลับ (obovate) และกลม (rounded) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะนูน (convex)
รายชื่อทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกให้อยู่ในกลุ่มก้านยาวมี ๘ พันธุ์ ได้แก่

๑. ก้านยาว ๒. ก้านยาววัดสัก (เหลืองประเสริฐ)
๓. ก้านยาวสีนาค ๔. ก้านยาวพวง
๕. ก้านยาวใบด่าง ๖. ทองสุก
๗. ชมภูบาน ๘. ต้นใหญ่
กลุ่มกำปั่น

มีลักษณะรูปทรงใบ ยาวเรียว (linear-oblong) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (caudate-acuminate) ลักษณะฐานใบแหลม (acute) ลักษณะทรงผลเป็นทรงขอบขนาน (oblong) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะแหลมตรง (pointed)รายชื่อทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกให้อยู่ ในกลุ่มกำปั่นมี ๑๓ พันธุ์ ได้แก่

๑. กำปั่นเดิม (กำปั่นขาว) ๒. กำปั่นเหลือง (เจ้ากรม)
๓. กำปั่นแดง ๔. กำปั่นตาแพ
๕. กำปั่นพวง ๖. ชายมะไฟ
๗. ปิ่นทอง ๘. เม็ดในกำปั่น
๙. เห-รา ๑๐. หมอนเดิม
๑๑. หมอนทอง ๑๒. กำปั่นบางสีทอง
๑๓. ลุงเกตุ
กลุ่มทองย้อย

มีลักษณะรูปทรงใบแบบป้อมปลายใบ (obovate-lanceolate) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ลักษณะฐานใบมน (obtuse) ลักษณะทรงผลเป็นรูปไข่ (ovate) รูปร่างของ หนามผลมีลักษณะนูนปลายแหลม (pointed-convex)
รายชื่อทุเรียนพันธุ์ต่างๆ ที่จำแนกให้อยู่ในกลุ่มทองย้อยมี ๑๔ พันธุ์ ได้แก่

๑. ทองย้อยเดิม ๒. ทองย้อยฉัตร
๓. ฉัตร ๔. ฉัตรสีนาค
๕. ฉัตรสีทอง ๖. พวงฉัตร
๗. ทองใหม่ ๘. นมสวรรค์
๙. ทับทิม ๑๐. ธรณีไหว
๑๑. นกหยิบ ๑๒. แดงรัศมี
๑๓. อีอึ่ง ๑๔. อีทุย
กลุ่มเบ็ดเตล็ด

ทุเรียนที่จัดอยู่ใน กลุ่มนี้มีลักษณะไม่แน่ชัด บางลักษณะอาจเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน ๕ กลุ่มแรก ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป เช่น ลักษณะรูปทรงใบ จะมีลักษณะป้อมกลางใบ (elliptical) หรือรูปไข่ขอบขนาน (oval-oblong) ลักษณะปลายใบเรียวแหลม (acuminate-acute หรือ cuspidate-acuminate) ลักษณะฐานใบแหลม (acute) หรือมน (obtuse) ลักษณะทรงผลกระจายกันอยู่ใน ๓ ลักษณะ คือ กลมแป้น (oblate) กลมรี (oval) และทรงกระบอก (cylindroidal) รูปร่างของหนามผลมีลักษณะเว้าปลายแหลม (pointed-concave) หรือนูนปลายแหลม (pointed-convex)รายชื่อทุเรียนพันธุ์ต่างๆที่จำแนกให้อยู่ในกลุ่มเบ็ดเตล็ดมี ๘๑ พันธุ์ ได้แก่

๑. กะเทยเนื้อขาว ๒. กะเทยเนื้อแดง
๓. กะเทยเนื้อเหลือง ๔. กระดุมทอง
๕. กระดุมสีนาค ๖. กระโปรงทอง
๗. กระปุกทอง (กระปุกทองดี) ๘. ก้อนทอง
๙. เขียวตำลึง ๑๐. ขุนทอง
๑๑. จอกลอย ๑๒. ชายมังคุด
๑๓. แดงช่างเขียน ๑๔. แดงตาน้อย
๑๕. แดงตาเผื่อน ๑๖. แดงสาวน้อย
๑๗. ดาวกระจาย ๑๘. ตะพาบน้ำ
๑๙. ตะโก (ทองแดง) ๒๐. ตุ้มทอง
๒๑. ทศพิณ ๒๒. ทองคำตาพรวด
๒๓. ทองม้วน ๒๔. ทองคำ
๒๕. นกกระจิบ ๒๖. บาตรทองคำ (อีบาตร)
๒๗. บางขุนนนท์ ๒๘. เป็ดถบ
๒๙. ฝอยทอง ๓๐. พวงมาลัย
๓๑. พวงมณี ๓๒. เม็ดในยายปราง
๓๓. เม็ดในบางขุนนนท์ ๓๔. ยินดี
๓๕. ลำเจียก ๓๖. สีทอง
๓๗. สีไพร ๓๘. สาวชมเห็ด
๓๙. สาวชมฟักทอง (ฟักทอง) ๔๐. หางสิงห์
๔๑. เหรียญทอง ๔๒. ไอ้เข้
๔๓. อินทรชิต ๔๔. อีล่า
๔๕. อีลีบ ๔๖. อียักษ์
๔๗. อีหนัก ๔๘. ตอสามเส้า
๔๙. ทอง นพคุณ ๕๐. ทองหยอด
๕๑. ทองหยิบ ๕๒. นมสด
๕๓. เนื้อหนา ๕๔.โบราณ
๕๕. ฟักข้าว ๕๖. พื้นเมืองเกาะช้าง
๕๗. มะนาว ๕๘. เม็ดในกระดุม
๕๙. เม็ดในก้านยาว ๖๐. เม็ดในลวง
๖๑. เมล็ดพงษ์พันธุ์ ๖๒. เมล็ดเผียน
๖๓. เมล็ดลับแล ๖๔. เมล็ดสม
๖๕. เมล็ดอารีย์ ๖๖. ย่ามแม่วาด
๖๗. ลวงเพาะเมล็ด ๖๘. ลุงไหล
๖๙. ลูกหนัก ๗๐. สาเก
๗๑. สาวใหญ่ ๗๒. หมอนข้าง
๗๓. หมอนละอองฟ้า ๗๔. หลงลับแล
๗๕. ห้าลูกไม่ถึงผัว ๗๖. เหมราช
๗๗. เหลืองทอง ๗๘. อีงอน
๗๙. ไอ้เม่น ๘๐. ไอ้ใหม่
๘๑. กะเทยขั้วสั้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป