เทคโนโลยีชีวภาพ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 28
เล่มที่ ๒๘
เรื่องที่ ๑ วัดไทย
เรื่องที่ ๒ ประชุมจารึก
วัดพระเชตุพน
เรื่องที่ ๓ ตลาด
เรื่องที่ ๔ ทุเรียน
เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
เรื่องที่ ๖ พิษภัยของบุหรี่
เรื่องที่ ๗ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เรื่องที่ ๘พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน
เรื่องที่ ๙ แผ่นดินไหว
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร / เทคโนโลยีชีวภาพ

 เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) คือ เทคโนโลยีที่เกิดจากการนำเอาสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และทางชีวภาพ ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้าง กระบวนการทำลาย หรือการก่อให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์ งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นงานที่มีความเกี่ยวพันกับสิ่งมีชีวิตโดยตรง เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้น ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เป็นผลมาจากการทำงานของสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ และหน่วยพันธุกรรมหรือยีน การศึกษางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จึงต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารพันธุกรรม และพฤติกรรมของสารพันธุกรรม รวมทั้งวิธีการสำคัญต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป